Nyskapande och banbrytande idéer beviljas medel för övergång till en cirkulär biobaserad ekonomi

I det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har 14 projekt beviljats medel. Gemensamt för samtliga är att de alla tar sin utgångspunkt i en radikal och innovativ frågeställning. Två av de beviljade projekten har redan bekräftat sin hypotes i steg 1 och går nu vidare med ett omfattande projekt i steg 2.

En snowboard tillverkad av svensk biokomposit, fossilfri lamineringsfolie för glas och växtfiberbaserade spånskivor. Alla är de exempel på områden som några av de nyligen beviljade projekten inom BioInnovation ska undersöka.

– I vår utlysningsform som vi kallar Hypotesprövning stödjer programmet under sex månader mindre forsknings- och innovationsprojekt som fångar upp nya visionära idéer som har potential att bidra till övergången till en biobaserad ekonomi. Det innebär att osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Följande projekt har beviljats medel i Hypotesprövning steg 1 våren 2021;

Projekt som visat sig lyckosamma i första steget kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering för att utveckla den bekräftade hypotesens unika kundvärden och marknadsmöjligheter nationellt eller internationellt.

Under våren 2021 har två projekt beviljats medel för att arbeta vidare i steg 2.

Miljövänlig och hållbar impregnering av trä med biobaserad olja

– Idag råder, såväl i Sverige som globalt, en brist på biocidfria, förnybara och beständiga materialalternativ. Bristen är särskilt stor bland industriella användare – järnvägsnät, jordmurar, elstolpar, offentliga utomhusmiljöer med mera där de hårdaste och tydligast definierade kraven på beständighet finns och där det också finns ett långsiktigt tänk och driv mot minskad miljöpåverkan. I projektet arbetar forskare och faktiska marknadsaktörer nära varandra för att adressera den här bristen och det gör det oerhört spännande att vara en del av, säger projektledare Sören Kjellin, affärsutvecklare hos Linjonwood AB.

Projektet har en total budget på ca 8 MSEK och kommer att pågå under två år – från maj 2021 till april 2023.

Produkt- och produktionsutveckla en formad och återförslutbar konsumentförpackning av biomaterial

– Vi arbetar med en återförslutbar konsumentförpackning baserad på cellulosa och går från ren prototyptillverkning till en mer industriellt applicerbar tillverkning av förpackningar. Fokus är att nå rätt egenskaper som kan marknadsföras och utvärderas i verklig miljö och av kunder, säger projektledare Thomas Skåre på RISE IVF AB.

Projektet har en total budget på drygt 4 MSEK och kommer att pågå mellan maj 2021 och december 2022.

Fakta om utlysningarna

Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Utlysningsformen är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. Här kan projekt söka maximalt 500 000 kr för att under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering.

Totalt har 78,7 MSEK beviljats till Hypotesprövningsprojekt sedan programmets start, varav 32,8 MSEK till 82 olika steg 1-projekt och 45,9 MSEK till 15 steg 2.

Läs mer om utlysningsformen Hypotesprövning.