Biobaserat industriellt byggande

Projektet syftar till att ersätta fossila isolermaterial med biobaserade material, att skapa robusta konstruktioner med färre skikt och därmed färre material. Detta leder till mindre inbyggd energi och lättare renovering, uppgradering och rivning med möjlighet till materialåteranvändning eller –återvinning.

Projektets mål är reduktionen av klimateffekten som den svenska byggsektorn står för samt att föra nya innovativa och hållbara byggnader närmare marknaden, i en större och industriell kontext. Detta görs genom att;

 • Underlätta byte av material från fossilt till biobaserat
 • Utveckling av hållbara konstruktionslösningar (med hela byggnadens livscykel i fokus) för att underlätta renovering samt återanvändning och återvinning av material / komponenter
 • Utveckling av innovativa och mer produktionseffektiva väggkonstruktioner
 • Ökning av kunskapsnivån inom akademi och industri

Projektet består av tre arbetspaket;

 • Utredning av utmaningar med innovativa biobaserade konstruktioner i industriell produktion
 • Nya innovativa biobaserade klimatskal
  • Hur kan biobaserad isolering integreras på ett bra sätt?
  • Hur designas hus för renovering, återanvändning och återvinning?
  • Hur utförs diffusionsöppna, lufttäta och fuktsäkra väggar?
  • Hur presterar biobaserade väggar vid slagregn?
  • Ändras uttorkningsbeteendet jämfört med dagens vägg?
 • Demonstrator: Test i industriell produktion, instrumenterad yttervägg

Därför är detta viktigt

Det behövs innovation inom det industriella träbyggandet för att kunna konkurrera med andra stommaterial. Byggsektorn står för cirka 30 procent av Sveriges klimatutsläpp, och de senaste årens krav på energibesparingar har lett till mer högisolerade klimatskal med ökad andel inbyggd energi. Att ersätta fossila isolermaterial med biobaserade material med färre skikt leder till mindre inbyggd energi.

Förväntat resultat

Projektet förväntas gynna företagen inom följande strategiska områden;

 • Kvalitet: robusthet, fuktsäkerhet, innemiljö och energieffektivitet är faktorer som kan förbättras med hjälp av mer biobaserat material i ytterväggar
 • Pris: minskat antal skikt i ytterväggar kan minska produktionskostnaden
 • Klimateffekt: den inbyggda energin minskar när fossila material ersätts med biobaserade
 • Kunskap: ökat förståelse kring biobaserat byggande genom vetenskapligt angreppssätt

Deltagare

Lunds Tekniska Högskola, Trä- och möbelföretagen (TMF), BoKlok AB, Derome AB, Eksjöhus AB, Götenehus AB, Moelven Byggmodul AB, OBOS Sverige AB, Svensk Husproduktion AB, Trivselhus AB och Vida Building AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8 060 000 SEK och kommer att pågå mellan december 2019 och maj 2022.