Timber on Top

Timber on Top är ett samverkansprojekt med syfte att öka kunskapen om på- och tillbyggnader med biobaserade, prefabricerade byggsystem samt utveckla cirkulära affärsmodeller där återanvändning och utveckling av befintliga byggnader ingår.

Timber on Top samlar representanter från samtliga led i byggprocessen; kommuner, fastighetsägare, konsulter, arkitekter, byggsystemleverantörer och byggentreprenörer samt stöd från akademi och institut. Totalt medverkar ett 50-tal aktörer i projektet som pågår till och med november 2021.

I första etappen av Timber on Top (december 2018-juli 2019) gjordes en förstudie av hinder och möjligheter för på/tillbyggnationer baserat på social, ekonomisk och teknisk hållbarhet. Arbetet har mynnat ut i tio fokusområden som kommer att vidarebehandlas i etapp 2. Forskningen utförs av Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och RISE. Sveriges Träbyggnadskansli och Föreningen Trästad Sverige har huvudansvaret för projektledning respektive kunskapsspridning.

Läs mer på http://timberontop.se/

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022:

För mer information, kontakta:

Susanne Rudenstam, projektansvarig Sveriges Träbyggnadskansli
susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se
070-214 37 72

 

 

 

 

 

Tomas Alsmarker, projektledare Timber on Top
tomas.alsmarker@svenskttra.se
070-553 88 76