Områdesanalys biogena kolflöden med fokus på träindustri

BioInnovation har identifierat ett stort behov av att öka kunskap och grundläggande förståelse av biogena kolflöden och var det finns potential till en ökad resurseffektivitet. Det finns vidare ett behov av att identifiera forskningsbehov för att möjliggöra en ökad resurseffektivitet av det biobaserade kolet.

Syftet med områdesanalysen Biogena kolflöden med fokus på träindustri är att beskriva de biogena kolflödena från svensk primärproduktion till industri, samhälle inklusive återanvändning, återvinning, export och import. En tidigare genomförd områdesanalys har kartlagt de skogliga biogena kolflödena, vilken nu kompletteras med en detaljerad genomgång av virkesanvändande industri (samt med en områdesanalys kring biogena kolflöden från jordbrukssektorn).

Kartläggning av träindustrins värdekedja

Kartläggningen ska diversifiera flöden för det biogena kolflöden som används i träindustrins värdekedja. Trävärdekedjan definieras ofta som den svenska primär och sekundärförädlande träindustrin i vilka ingår sågverksindustri, trämanufaktur och möbelindustri:

  • I sågverksindustri ingår företag som sönderdelar timmerstockar till sågade trävaror och som även hyvlar och ytbehandlar sågade trävaror mot byggmateriahandeln och direkt mot byggprojektmarknaden.
  • Trämanufakturindustrin utgörs av tillverkande företag som köper sågade och hyvlade produkter av sågverksindustrin. De strategiska grupperna skapas efter tänkta slutprodukter i delbranscher som kan samlas till större grupper som hus, prefabricerade byggsystem, avancerade komponenter / färdiga produkter, interiöra byggkomponenter, snickerier och emballageprodukter.
  • Möbelindustrin utgörs av företag som har en huvudsaklig tillverkning av komponenter och färdiga möbler för privat eller offentligt bruk.

Utöver dessa inkluderas aktörer i värdekedjan som är mottagare av bistströmmar från dessa dvs. de som återbrukar, återvinner produkter eller använder dem till energiproduktion. Även byggvaruhandeln är en aktör i sammanhanget. Kartläggningen avgränsas till att omfatta nationella flöden med start i sågverket, genom värdekedjorna för träindustrin med biströmmar samt återvinning och återanvändning. Återvinning och återanvändning av exporterade flöden exkluderas.

Projektmål

  • Kartlägga dagens biobaserade kolflöden i värdekedjor inom träindustrin
  • Ta fram illustrativ beskrivning av biogena kolflöden från primärproduktionen och framåt i värdekedjorna för skogsbruksbaserade värdekedjor.
  • Identifiera områden för en effektivare användning av biomassan
  • Identifiera nya användningsområden för biströmmar samt genom intressentdialog diskutera utvecklingsbehov.

Genomförande

Utöver kartläggning av flöden och deras storlek genomförs en intressentdialog med relevanta aktörer från träindustrin, branschorganisationer och representanter från BioInnovation för att identifiera var potential finns för att öka nyttjandet av kolet i träindustrins värdekedja liksom utvecklingsbehov och drivkrafter hos aktörerna. I projektets slutskede genomförs ett rundabordssamtal för att diskutera forsknings- och utvecklingsbehov som kommit fram och för att förankra förslag till framtida forsknings- och utvecklingsarbete. Projektet avslutas med ett seminarium för att presentera resultat och hur resultaten bör förvaltas och tas vidare.

Aktör, budget och tidplan

Uppdraget utförs av RISE Research Institutes of Sweden mellan april och oktober 2024. Projektet har en total budget på 300 000 SEK.

Styrgruppen

Anders Brolin – StoraEnso
Marie Johansson – RISE
Per-Anders Hansson – SLU
Sverker Danielsson – Ordförande, BioInnovation