FÅTT – Förädling av Återanvänt Trä genom Teknikutveckling

Detta projekt syftar till att belysa processen för återvinningsförädling. Att återförädla innebär att omvandla solida trä-restströmmar och återvunnet material till ett högvärdigt fasadmaterial som delkomponent i ett träfasad-system. Projektet ämnar ta fram ett innovativt tillverkat ”hybridmaterial”, samtidigt  studerars parametrar i processflödet och livscykel-analys, materialflödeskostnader samt marknadspotential beräknas i värdekedjan.

Målet är att studera processflödet för återvinningsförädling genom att samla in material, sortera det samt kvalitetsbestämma rest- och återvunnet trämaterial med hjälp av icke-förstörande skanningstekniker och maskininlärningsmodeller (AI). Därtill har projektet som mål att tillverka fasadprototyper enligt en projektspecifik kravställning. Kravställningen utarbetas tillsammans med partners i projektet, varav flera är framtida potentiella leverantörer, tillverkare och beställare. Den uppfyllda kravställningen kommer att utvärderas och resultatet kommer att utgöra beslutsunderlag för produktion.

Projektet kommer att bidra till en förflyttning från linjär produktion till en cirkulär ekonomi genom  återbruks-och återvinningsprocesser och nya värde- och aktörskedjor, till följd av ökad kunskap och erfarenhet. Detta för att skapa trygghet för beställare och användare av återvunna produkter av trä.

Därför är detta viktigt

Att återbruka är viktigt för transformering till hållbar samhällsutveckling. Projektet ska undersöka processen att förädla återvunnet material till ett högvärdigt fasadmaterial som delkomponent i ett industriellt tillverkat träfasadsystem.

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet med projektet är tränade maskininlärningsmodeller som kategoriserar återvunnet trämaterial genom bildanalysteknikr och karakterisering av egenskaper som baseras på beprövad teknik på jungfruligt råmaterial. På sikt kommer analysen av återvinningsförädlingen att vara ett viktigt verktyg för att ge incitament till aktörer att minimera avfallsgenerering och hitta cirkulära lösningar för materialströmmar. LCA-studien kan användas som underlag för beräkningar i miljöcertifieringar, till exempel NollCO2 och Svanen.

Deltagare

Sveriges forskningsinstitut (RISE), Luleå Tekniska Universitet (LTU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Norsjö trä AB (Nor), Trä & teknikcollege (T2), PEAB, Lindbäcks Bygg (Lind), Grönbo a.k.a Muna AB, Skebo, Würth, Ragn-Sells Recycling, Snidex, IsoTimber, Lotus Maskin & Transport AB (Lotus) och Skellefteå Kommun.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 6,3 MSEK och kommer att pågå under cirka två år – från juni 2023 till juli 2025.