Stuck in the middle with you (SIMWY)

1250 ton koldioxid släpps ut vid produktionen av ett enda vinkraftstorn i stål med en höjd på 110 meter. Motsvarande vindkraftstorn i trä släpper ut 125 ton koldioxid, vilket reducerar utsläppen med 90%. Utöver detta tillkommer effekten av att träet också kan fånga upp och lagra koldioxid.

Modvion utvecklar, producerar och konstruerar modulära torn till vindkraftverk i förnybart laminerat granträ. Detta gör vindkraften både mer konkurrenskraftig och miljövänlig. Projektet “Stuck in the middle with you” syftar till att vidareutveckla tillförlitliga processer för att limma förbanden mellan modulerna i Modvions trätorn i fält. Att utföra limprocesser i fält anses inom konstruktionsindustrin vara riskfyllt eftersom det är svårt att garantera de förhållanden som krävs för att uppnå fullgod kvalitet, exempelvis med avseende på temperatur och renlighet.

Projektet tar sin utgångspunkt i en kravspecifikation för de aktuella limprocesserna. Kravspecifikationen kommer bland annat att behandla kostnad, tidsåtgång, kvalitet, väder och användning av ytor på installationsplatsen, där allt skrivs ner initialt i projektet. Lösningar för limprocesser och stödsystem kommer att utvecklas utifrån kraven. Parallellt kommer ett lim som har lovande egenskaper för härdning vid låga temperaturer att testas inför certifiering. Hållfasthetsprover kommer att genomföras för att utreda specifika frågeställningar, däribland limma på åldrat trä, limma på härdat lim samt härdtid vid låga temperaturer. Slutligen kommer resultaten att sammanställas till en rekommendation för framtida implementationer vid tornresning.

När Modvion reste sitt första 30 meter höga torn år 2020 sammanfogades de modulerna i fabrik och hela tornet transporterades till installationsplatsen i ett stycke, vilket var möjligt givet tornets mindre skala. Modvion kommer att resa ett 105 meter högt torn under 2023 inom projektet Wind of Change (WOC). Den här gången kommer modulerna att sammanfogas genom limning i fält. Resningen av WOC-tornet kommer att pågå under flera månader vilket till stor del beror på att processerna för limningen kräver omständliga förberedelser, detta för att skapa rätt förutsättningar och garantera kvalitén. SIMWY ska säkerställa att processerna blir tillräckligt snabba och tillförlitliga för att möjliggöra storskalig kommersialisering av tekniken.

I en biobaserad och cirkulär samhällsekonomi är det viktigt att använda trä i applikationer som har höga strukturella krav som exempelvis torn till vindkraftverk. När träet har fullgjort sin livslängd i vindkraftverk kan det ned-cyklas till andra applikationer som inte ställer lika stora krav på utmattningshållfasthet, såsom hus. De limprocesser som utvecklas inom projektet SIMWY kan appliceras även inom andra områden för träkonstruktion och i större utsträckning möjliggöra effektiv limning i fält. Därmed bidrar projektet till en samhällsutveckling med fler krävande träkonstruktioner.

Därför är detta viktigt

För att öka energiproduktionen och ställa om till ett mer hållbart och cirkulärt energisystem måste utbyggnaden och effektiviteten av förnybar energi öka. Dagens nya vindkraftverkstorn byggs ofta med både stål och betong och eftersom stål- och betongindustrierna står för en stor del av Sveriges koldioxid-utsläpp ger det starka incitament till att minska användningen av dessa material. Här ser Modvion att trätorn är en av lösningarna till att minska vindkraftens klimatavtryck.

Projektet SIMWY kommer leda till mer tillförlitliga och snabbare processer som fungerar i ett större temperaturfönster för limning på site av Modvions moduler till vindkraftstorn i trä och därmed säkerställa att processerna blir tillräckligt snabba och tillförlitliga för att möjliggöra storskalig kommersialisering av dessa trätorn.

Förväntat resultat

Projektet förväntas resultera i metodik för limning i fält av Modvions vindkraftstorn i trä som kan appliceras vid resning av ett ca 150 m högt vindkraftverk. Metoderna ska ha testats i relevant miljö men i mindre skala. Hög robusthet i genomgförandet, snabba processer och ett stort operationellt temperaturspann är exempel på viktiga parametrar för komersiellt gångbara processer.

Deltagare

Modvion AB, RISE och Henkel & Cie. AG.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 6,8 MSEK och kommer att pågå under 17 månader – från augusti 2023 till december 2024.