Hållbara biobaserade klimatskal

Projektet syftar till att accelerera övergången från konventionell fossilbaserad till biobaserad isolering i industriellt tillverkade trähus. Huvudmålet med detta projekt är att minska svenska byggsektorns klimatpåverkan med fokus på klimatskalet. Detta görs genom att minska riskerna och osäkerheten för implementering av biobaserade isolermaterial i klimatskärmen hos svenska trähusföretag. Ett annat viktigt men mer abstrakt mål är ökad kunskap både hos industri och akademi, men även samhället i stort.

En ökad användning av biobaserade isolermaterial leder till direkta klimatbesparingar vid produktion av material. Även mindre uppenbara fördelar, genom nya konstruktionslösningar ges ökad potential till cirkularitet, detta genom återbruk och återvinning av byggmaterial. Tidigare forskning har visat att fuktegenskaper hos biobaserade material kan utnyttjas för att minska energianvändningen under bruksfasen. Men innovativa lösningar som bygger på att öka andelen biologiskt material i klimatskalet leder till nya osäkerheter och möts därför av industrin med en viss skepsis. Genom att minska osäkerheter associerade med biobaserade produkter möjliggörs storskalig substitution.

Därför är detta viktigt

Huvudmålet med detta projekt är att minska svenska byggsektorns klimatpåverkan. Detta görs genom att förenkla substitution från fossilbaserade material till biobaserade alternativ för en stor del av Sveriges bostadsbyggare. Genom att minska risker och osäkerheter för implementering hos en stor del av Sveriges trähusföretag som är med i projektet, kan en faktisk minskning på Sveriges klimatutsläpp göras. Ett annat viktigt mål är ökad kunskap både hos industri och akademi, men även samhället i stort.

Förväntat resultat

Resultatet efter avslutat projektet är att projektets industriella trähusfabriker inom kort har robusta men kostnadseffektiva biobaserade klimatskal på marknaden. Resultat från projektet kommer delas i sin helhet med deltagande företag, men valda delar kommer även att spridas till branschen och vetenskapssamfund. Effekten blir att industrigruppen har en kombinerad teoretisk och praktisk kunskap om biobaserade klimatskal, redo för implementering i deras fabriker. Osäkerheterna kommer att minskas genom utredning av olika faktorer, primärt energi, fukt men även brand, akustik, beständighet, reparation, renovering, återanvändning och återvinning.

Deltagare

Lunds universitet, RISE, Trä- och möbelföretagen (TMF), BoKlok AB, Derome Hus AB, Eksjöhus AB, Götenehus AB, Lindbäcks bygg AB, Moelven Byggmodul AB, OBOS Bostadsutveckling AB, Trivselhus AB, och Vida Building AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8,4 MSEK och kommer att pågå under 2,5 år – från november 2022 till april 2024.