IPOS – Svenskt trä – Innovationspotential för det biobaserade samhället

Koordineringsprojektet pågick mellan augusti 2017 och september 2021. Koordineringsprojektet hade en budget på 1 MSEK. Innovationsprojektet hade en total budget på cirka 52 MSEK.

Tre frågor till projektledare Karin Sandberg, RISE

Vad åstadkom ni med IPOS?
– Gemensamt för de fyra delprojekten har varit att öka mervärdet för svenskt trä (fura och gran men också björk) genom att utveckla innovativa material, produkter och effektiva processer och samtidigt beakta marknads- och kommunikations­aspekter. Resultaten sammanfattas;

Förnyelse på furumarknaden
 • Genom att använda acetyleringsprocessen på fura och björk i stället för utländska träslag som Radiata pine.
 • Att använda acetylerat trä i bärande konstruktioner är nytt i Sverige, och i ett internationellt perspektiv är användningen extremt begränsad (en handfull konstruktioner).
 • Utveckling av fasadsystemets i furu som kan användas i flervåningshus upp till åtta våningar är nytt på den svenska marknaden.
 • Ökad dimensstabiliteten hos furusplint vilket öppnar upp för fler användningsområden
 • Ökad kunskap om brandskydds­impregnerad furusplint med väderskydd
 • Skydd mot mikrobiologiskt angrepp under uppförandet av trästommar i byggskedet
 • Studenter har fått materialförståelse och arbetat med design av träprodukter
Utveckling av innovativa produkter av furu och av ”nya” träslag
 • Hybridmaterial av limträ i gran tillsammans med acetylerad björk
 • Tillverkning av acetylerad plywood, baserad på limning av acetylerade björkfanér
 • Designad träfasad där mönster och design är anpassad till produktionsprocessen.
 • Furuprodukter med dubblerat värde genom komprimering och joniska vätskor
 • Hårdgörning av trä med bandpress
 • Nytt kombinerat 3-D röntgensystem
 • Tunnare bandsågblad som gav ett sågspår på 2,2 mm.
 • Individspårning och virkesordernivå för att koppla skoglig information och virkeskvalitet.
Ökat förädlingsvärde, effektiv och hållbar tillverkning för nya affärer
 • Acetylerat trä i bärande utomhusprodukter öppnar upp för nya användningsområden för trä
 • En breddad marknad för träfasader. Detta har möjliggjorts genom utveckling av ett fasadsystem i svenskt trä som tillverkas industriellt, snabbt kan monteras på byggarbetsplatsen med specificerad kvalitet och som klarar marknadens krav.
 • En effektiv skärande bearbetning med effektivare råvaruutnyttjande gav en utbytesökning som gav 1,3–1,4 % utbytesökning.
 • Förbättrad röntgenteknik sammankopplade data, utveckling av algoritmer gav bättre råvaruutnyttjande i sågverket och rätt kvalitet på produkterna.
 • Genom spårning från såg till skog, identifiera bestånd lämpliga för olika produktkategorier.

Vad ser du som viktigt framåt för utvecklingen av området?
– Projekten visade på resultat som möjliggör nya innovationer men det finns hinder för att använda nya processer och metoder. För att nå praktisk tillämpning är det viktigt att utvecklingen fortsätter därigenom kommer bra innovationer tas vidare och förfinas och sämre sållas bort och därmed kommer träbranschen vi bidra till hållbart samhälle. Därför behövs innovationsprojekt genomföras kontinuerligt för att testa idéer, verifiera resultat, ge underlag för standardiseringsarbete men också stöd för att kunna påverka beslutsfattare.

Hur upplevde du att det var att vara projektledare för IPOS?
– Genom samarbete via IPOS har kunskapsdelningen mellan delprojekten bidragit till att stärka trävärdekedjan och jag otroligt tacksam för att ha fått delta i den processen. Det var roligt och intressant när fyra delprojekt med gemensam målsättning; att skapa förnyelse och ökat förädlingsvärde genom utveckling av innovativa produkter av svenska träslag, effektiv och hållbar tillverkning, löste det utifrån helt olika idéer och angreppsätt.

– Jag upplevde det som lätt att engagera företagen som aktivt deltog i IPOS (två institut, fyra universitet, två branschorganisationer och 49 industripartners) att tillsammans bidra med nya hållbara biobaserade lösningar. IPOS ger hopp om framtiden och en förväntan om fortsatt stort engagemang och kontinuerlig utveckling inom trävärdekedjan.

Om projektet

Under de senaste åren har aktiviteten på furumarknaden avtagit och förnyelsen av produkter baserade på furu har avstannat. I stället har mer snabbväxande träslag med kraftigt konkurrerande priser tagit allt större marknadsandelar. Svensk furu är ett högkvalitativt träslag med stor potential till utveckling, men dess inneboende värden måste förtydligas och utvecklas för att efterfrågan ska stiga. Även nya användningsområden för träslaget bör utvärderas. Detta fokuserade innovationsprojektet IPOS på.

Genomförande och aktörskonstellation

IPOS – Swedish wood- Innovation POtential for the biobased Society, är ett koordineringsprojekt inom Bioinnovation och består av fyra delprojekt (DP). Det övergripande målet för IPOS och dess fyra delprojekt var att öka mervärdet för svenskt trä genom att utveckla innovativa material, produkter och effektiva processer.

DeProtion -Design, produkt-utveckling & kommunikation (DP 1)

Syftet har varit att i samverkan utveckla en generell innovativ produkt­utvecklings­modell som stödjer träbranschens utveckling av produkter med värdeadderande design och/eller med stöd av designautomation.

Behovsstyrd förädling av svenskt trä (DP2)

Syftet har varit att säkerställa effektiva basprocesser som kan leverera rätt trämaterial för fortsatt förädling inom värdekedjorna industriellt träbyggande, samt exteriöra och interiöra snickeriprodukter.

Fasaden i staden Snabb, Snygg, Smart (DP3)

Syftet har varit att öka marknaden för träfasader och därför har ett koncept för tilltalande funktionella fasadsystem för stadsmiljö med ett ökat arkitektoniskt utrymme, och konkurrenskraftig kostnadsbild samt tydlig miljöprofil.

Bärande utomhusträ (DP4)

Syftet har varit att utvidga tillämpningsområdet för kemiskt modifierat trä (acetylerat trä) för bärande utomhuskonstruktioner och med skandinaviska träslag, furu och björk. Sammanställd av Erik Serrano Lunds universitet i kapitel 5.

Deltagare

RISE, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Tekniska Högskola och Linköpings Universitet.

Lista över samtliga deltagare i innovationsprojektet IPOS (pdf)

Projektets bidrag till en biobaserad samhällsekonomi

Adresserad utmaning: Klimatomställningen

Att bygga i trä ger klimatnytta eftersom en byggnad används under lång tid och lagrar det bundna kolet samtidigt som ny skog växer upp och binder koldioxid. Genom att göra konstruktioner och produkter med bra kvalitet förlängs livslängden och klimatnyttan samtidigt som resursbehovet minskar. Mer byggande i trä som också är cirkulärt bidrar till en omställning från en linjär och fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Detta bidrar till att uppnå globala hållbarhetsmålen (GHM) i Agenda 2030 och framför allt mål 13 Bekämpa klimatförändringen. Behovsägare är tillverkare, byggare men även arkitekter och beställare som tar beslut om slutprodukten och dess prestanda.

Adresserad utmaning: Resurseffektivitet

IPOS har bidragit till Globala Hållbarhetsmålen (GHM) 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur i allra högsta grad genom att öka förädlingsvärde på svenskt trä, utvecklat innovativa behovsanpassade material, produkter och processer som effektiviseras från kundrelationer till produktionsprocessen. Träindustrin har idag effektiva bearbetnings- och tillverkningsmetoder och allt fler anammar digital information i sin produktion. Behovsägare är tillverkare av produkter från sågverk till trämanufaktur.

Adresserad utmaning: Minska avfall och öka värdet på svenska träslag

Trä har blivit ett allt viktigare råmaterial eftersom det är biologiskt och förnybart, men det finns ändå gränser för hur mycket man kan avverka hållbart och därför är resurssnål tillverkning viktigt även för trä. Det bidrar till GHM 12 Hållbar konsumtion och produktion. I projektet har svenska träslag använts i nya tillämpningar, optimering har genomförts för att minska spill och ge hösta värdeutbyte framför allt på sågverken men även inom trämanufaktur. Hela furustocken fått nya tillämpningar genom att ta fram nya innovationer och produkter. Dels genom att se hur man mättekniskt kan separera kärnved med splintved på sågverken, dels genom nya produkter med splintved av furan i DP 2 och DP4 medan DP 3 har arbetat med kärnved av furan.

Konkreta resultat och leverabler

Koordineringsprojektets syfte var att möjliggöra samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsspridning mellan de fyra delprojekten. Det övergripande målet för IPOS och dess fyra delprojekt har varit att öka förädlingsvärde på trä, utveckla innovativa behovsanpassade produkter och effektiva processerna. Innovationsledarens uppgift har varit att leda samarbetet inom IPOS, stötta deltagare, svara för det övergripande måluppfyllelsen, arbeta med systematiskt lärande, företräda innovationsprojektet IPOS utåt, koordinera resultatspridning och ingå ett aktivt erfarenhetsutbyte med övriga innovationsprojektledare.

Leverabler och resultat

Samverkan och nätverkande

Regelbundet erfarenhetsutbyte och systematiskt lärande har genomförts genom gemensamma möten i styrgruppen för IPOS. Styrgruppen bestående av en part från varje delprojekt samt koordinatorn har under åren haft 44 möten tillsammans. På varje möte har projektet haft en stående punkt för systematiskt lärande och delat erfarenheter med varandra. Förslag på lösningar har diskuterats för att driva utvecklingen mot innovativa behovsanpassade produkter, nya processer och ökad användning av träprodukter i nya marknadsnischer. I övrigt har mötena behandlat, uppföljning av gemensamma mål, redovisning av resultat samt sammanställt underlag till BioInnovation och Vinnova.

Har deltagit i innovationsprojektledarmöten IPL-möten (>9 st) med de andra innovationsledarena arrangerade genom BioInnovation. Deltagit vid generalförsamlingsmöten samt hållit i presentationer arrangerade av BioInnovation och tillhandahållit information till nyhetsbrev.

Gemensamma konferenser och workshop inom IPOS

IPOS har planerat och genomfört tre gemensamma seminarier med workshops med deltagare från alla fyra konsortier. Projektet har bildat nätverk i varje delprojekt samt presenterat de olika industriparterna för varandra i gemensamma fysiska träffar. Första seminariet var i Linköping 8 september 2017 när projekten började. Då gjorde projektet presentationer, posterutställning, kreativ workshop om samverkansformer samt studiebesök. Träff nummer två var den 8 januari 2019 Stockholm då projektet hade temat trender inom träindustrin med bland andra Mikael Eliasson från Svenskt trä som talare, poster-presentationer samt workshop. Den tredje träffen var planerat att vara i Skellefteå men på grund av covid-19 blev ett webbaserat seminarium den 13 oktober 2020 där resultat presenterades och slutkonferensen planerades. Anna Wiberg och kommunikatörer från BioInnovation deltog.

Gemensamma fokussatsningar

Kompetensutveckling har fungerat bra och såväl industri som akademiska parter har utvecklats. Den 11 januari 2018 hade projektet en workshop i Stockholm om systematiskt lärande med styrgruppen samt biträdande personer från de olika delprojekten. Samverkan och sträva efter lika möjligheter mellan könen har diskuterats på en workshop med alla parter även industriparterna. Dessutom har projektparterna bjudit in varandra att delta i presentationer och webbmöten mellan de olika delprojekten tex examensarbetes-presentationer och disputationer. Förmedlat kontakter tex behov av studenter och examensarbetare.

En gemensam studieresa arrangerades av DP 1 till Schweiz där parter från flera delprojekt deltog.

Gemensam resultatspridning

Synlighet tillsammans har projektet uppnått genom att synas i tidskrifter och nyhetsbrev. Har planerat och deltagit vid Trä och Teknikmässan i Göteborg och konferensen Stora Trähus i Stockholm. Stora Trähus 2018 presenterade Karin Sandberg IPOS. Deltagarna i IPOS planerade och genomförde konferenspresentationer vid ”Stora Trähus 2019” med forskare och industrirepresentanter. Projektet gjorde en ”story” där varje delprojekt berättade sin syn på hur man bidrog till ”förnyelse för furumarknaden”, ” utveckling av innovativa produkter ”samt ”att skapa nya affärer och marknader”. Den gemensamma presentationen genomfördes under 2,5 timmar med parter från akademi och industri på scenen och bestod av både presentationer och panelsamtal.

För att för att sprida resultat och visa bra exempel och lösningar arrangerade IPOS en digital konferens för intressenter och allmänheten i slutet av projektperioden. Webbinaret sändes i samverkan med BioInnovation den 26 januari 2021. Nätverkande och kunskapsspridande inom och mellan delprojekten, men även de andra innovationsprojekten har lett till ökad kännedom och kunskap. En gemensam IPOS sammanställningsrapport (på engelska) publiceras som en RISE-rapport.

Presentationer med resultat från IPOS:

Fler presentationer hittar du här.

Resultatens effekter och potential

Resultatet av koordineringsprojektet är att projektparterna tillsammans inom delprojekten har projektet diskuterat olika möjligheter och lösningar för att hitta innovativa förnyelsen av produkter baserade på svenskt trä. Tillsammans har projektet ökat förädlingsvärde på trä, utveckla innovativa behovsanpassade produkter och att processerna i alla led effektiviseras från kundrelationer till produktionsprocessen. De ger en ökad synlighet för trä och träbaserade produkter. Ökad kunskap och spridning av dessa genom gemensamma aktiviteter inom och mellan trävärdekedjor.

Samhälleliga förutsättningar

Innovationer och värdekedjan påverkas av de politiska beslut som tagits under projekttiden men är olika för de olika delprojekten inom IPOS. Flera politiska beslut som tagits under projekttiden är i huvudsak till fördel för IPOS och dess delprojekt som berör klimat- och miljönytta. När projektet IPOS beviljades hade arbetet med att ställa om Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer och hela det svenska samhällets engagemang i klimatarbetet precis påbörjats. Att arbete som tre år senare har tagit fart och involverat företag och kommuner i hela Sverige. Vidare har beslut tagits att vissa nybyggnader ska klimat-deklareras till Boverket från 1 januari 2022. Efter det har regering har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Vidare så har även skärpning plan och bygglagen map byggavfall genomförts vilket medför att avfallsproducent och byggherren ansvar för sina respektive delar inom avfallsområdet.

Extern synlighet

Tillsammans har de fyra delprojekten haft gemensam deltagande och presentation följande konferenser. På Trä- och Teknikmässan i Göteborg den 29 augusti 2018 med titel: Trä i framtidens integrerade produkt- och produktionsutveckling.  Konferensen Stora trähus i Stockholm, Träkvalitetsdagen 16 oktober 2018 Stockholm organisatör NTT med flera 2019. Vid Stora Trähus 15 oktober 2019 med titel: Forskning fortsätter-IPOS ska ge svensk träindustri lönsam framtid, IPOS skapar nya affärer för fura- fyra delområden som ska ge nya produkter och marknader. Projektet anordnade även ett öppet digitalt seminarium den 26 januari 2021 som delar av finns på BioInnovation webbsida. STTF Årsmöte och temadag, Växjö, 24-25/4 2018. Titel: Forskning fortsätter-IPOS ska ge vackra trähus. Organisatör: NTT med flera. En gemensam rapport på engelska kommer att publiceras. Delprojekten har deltagit i konferenser båda nationellt och internationellt.

Nästa steg

IPOS som koordineringsprojekt fortsätter inte, men de olika delprojekten har på olika sätt lett till fortsättningsprojekt eller finansiering för fortsättning.