IPOS – Svenskt trä – Innovationspotential för det biobaserade samhället

Beskrivning av projektet

Under de senaste åren har aktiviteten på furumarknaden avtagit och förnyelsen av produkter baserade på furu har avstannat. I stället har mer snabbväxande träslag med kraftigt konkurrerande priser tagit allt större marknadsandelar. Svensk furu är ett högkvalitativt träslag med stor potential till utveckling, men dess inneboende värden måste förtydligas och utvecklas för att efterfrågan ska stiga. Även nya användningsområden för träslaget bör utvärderas. Detta kommer innovationsprojektet IPOS att fokusera på.

Projektet består av fyra delprojekt som för olika marknadssegment ska utveckla och förstärka den svenska råvaran. Projektet ska bidra till att skapa nya lönsamma och industriellt producerade furuprodukter vars form och funktion motsvarar de preferenser som konsumenter har idag.

Projektets mål

Målet är att inom tre år se en ökad efterfrågan av svenskt trä, med fokus på furu. Genom de innovativa processerna ska furans egenskaper utvecklas och värdet på produkter av furu ska höjas.

Genomförande och aktörskonstellation

Projektet är organiserat i fyra delprojekt som kommer att fokusera på olika områden som är avgörande för materialets framtida efterfrågan.

  • Delprojekt 1 kommer att utveckla en generell innovativ produktutvecklingsmodell. Den ska stödja träbranschens utveckling av produkter med värdeadderande design och/eller med stöd av design-automation.
  • Delprojekt 2 kommer att fokusera på att säkerställa effektiva basprocesser som kan leverera rätt trämaterial för fortsatt förädling inom värdekedjorna industriellt träbyggande, samt exteriöra och interiöra snickeriprodukter. Det kan t.ex. handla om brandskydd, formstabilitet, hårdhet och nötningsbeständighet samt träytors estetiska och taktila egenskaper.
  • Delprojekt 3 kommer att utveckla ett koncept för tilltalande funktionella fasadsystem för stadsmiljö med ett ökat arkitektoniskt utrymme, långa underhållsintervall och konkurrenskraftig kostnadsbild samt tydlig miljöprofil.
  • Delprojekt 4 kommer att ta vidare den kunskap som finns om kemisk modifiering av bärande utomhusträ. Ett långsiktigt mål med projektet är en ökad användning av trä i byggandet, framförallt byggandet av bärande utomhuskonstruktioner.

Frågeställningar som är gemensamma för fler delprojekt hanteras i ett separat koordineringsprojekt till förmån till samtliga.

Projektets effekter kopplat till bioekonomin

Ett av vår tids största hot är den globala uppvärmningen och de utmaningar den medför. Vi måste ställa om våra konsumtionsbeteenden och använda jordens resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Trä är ett hållbart material som genom utveckling kan ersätta fossilbaserade material och produkter. Projektets roll är att utveckla dessa för att göra dem så konkurrenskraftiga i pris och materialegenskaper som möjligt.

Beskrivningar delprojekt

Aktörer i projektet

Projektet pågår under 3 år och leds av Karin Sandberg från RISE. Projektet har en total budget om ca 52 MSEK.


Presentationer med resultat från IPOS:

Fler presentationer hittar du här.