DeProtion (IPOS)

Projektet pågick mellan 2017 och 2021.

Syftet med delprojektet DeProtion – Design produktutveckling och kommunikation (DP1) inom innovationsprojektet IPOS har varit att i samverkan utveckla en generell innovativ produkt­utvecklings­modell som stödjer träbranschens utveckling av produkter med värdeadderande design och/eller med stöd av designautomation.

Deltagare

Linköpings universitet, ITAB, Moelven och Stolab.

Budget

Projektets budget var 2,7 MSEK.

Därför var detta viktigt

Dagens biobaserade produkter utsätts för hög internationell konkurrens och det är svårt att behålla sin konkurrenskraft. DeProtion ville utveckla ett arbetssätt där man genom materialdriven produktutveckling kan skapa produkter med ett högre värde som har en design som tilltalar marknaden och därmed kan man öka sin konkurrenskraft. Genom att utveckla branschens sätt att ta fram produkter såg projektens aktörer att deras arbete skulle utveckla branschen som helhet i hur det går att skapa en ökad efterfrågan på svensk skogsråvara. Målet var att företagen i projektet skulle nå marknaden med nya produkter och utveckla ett produktutvecklingsarbete som kan nyttja potentialen i digitala verktyg.

Förväntade resultat

Det förväntade resultatet var en produktutvecklingsmodell som skulle kunna användas av träbranschen för att skapa produkter med mer kundvärde som nyttjar biobaserade material. Företagen förväntades erhålla en möjlighet att nå nya kunder och marknader. Vidare skulle det digitala verktyget design-automation att analyseras och anpassas till träbranschen, och här förväntades en halvering av ingenjörstiden vid utveckling och produktionsanpassning uppnås.

Projektets bidrag till en biobaserad samhällsekonomi

Projektet har bidragit till att skapa ytterligare förståelse för hur skogsråvarubaserade material kan användas i nya industriella applikationer, och hur skogsråvaruindustrin kan arbeta för att öka den industriella implementeringen av sina material i nya typer av produkter.

Projektet har också lett till ökade insikter om hur ingenjörer och designers arbetar med materialval, någonting som kan användas för att öka implementeringen av biobaserade material på en bredare front under längre tid. Projektet har också lett till ökade insikter om hur etablerade produktutvecklingsmetoder och –verktyg, så som designautomation, kan leda till ökad lönsamhet i träindustrin genom att minska risken för fel och öka produktiviteten.

Konkreta resultat och leverabler

Publikationslista:

 • Abrahamsson, C, Drewek, V., Ekströmer, P., Henriksson, F., Ritzman, I., Roxlin, V., Skogqvist, F. & Woodhouse, M. (2019) The Presence of Pine – Designing with the material in mind. Workshop paper and oral presentation at 18th NordCode seminar, 27-29 November 2019, Aalto University, Helsinki.
 • Agnvall, J., Arnkvaern, E., Gustafsson, E., Kothandan, A., Lindquist, E., Melbro, A., Nilsson, C. (2017). Projektrapport. Linköping University, Linköping, Sweden.
 • Andersson, M., Jonsson, J., Karlsson, R., Osmancevic, A., Persson, J., Quach, B., Skalk, C. (2017). Smarta Träprodukter – Projektrapport. Linköping University, Linköping, Sweden.
 • Forsberg, M., Haglund, S., Hovmöller, M., Klasson, A., Trouvé Raa, J., Pirgul, K. (2018). Smart shelf – Internet of Things-based solution to a shelf. ISRN: LIU-IEI-RR—18/00291—SE. Linköping University, Linköping, Sweden.
 • Hagberg, A., Holmqvist, S., Klein, M., Lindhagen, J., Olsson, L., Pettersson, E. (2018). Utveckling av möbelserie i furu – Applicering av innovativa limprodukter i furu. Linköping University, Linköping, Sweden.
 • Henriksson, F., Johansen, K. (2018) Integrated Product and Production Research on Introducing Internet of Things in Swedish Wood Industry Products. In: Procedia Manufacturing, E-ISSN 2351-9789, Vol. 25, p. 10-16
 • Henriksson, F., Johansen, K. & Schütte, S. (2021) Challenges when working with renewable materials: knocking on wood? In: International Journal of Sustainable Engineering, ISSN 1939-7038, E-ISSN 1939-7046, Vol. 14, no 6, p. 1980-1987
 • Henriksson, F., Johansen, K. & Schütte, S. (202x) Assumption of wood as a design material – Case studies on industrial design engineering students in Sweden, Submitted for review to FormAkademisk.
 • Henriksson, F. (2021) On Material selection and its consequences in product development, Doctoral thesis, Linköping university

Resultatens effekter och potential

En vidareutveckling från ett av studentprojekten, beskrivet i Hagberg et al, utformades till en produkt som vann Uppsala Stadsmissions designpris 2019 och därför såldes under en begränsad tid på Designtorget samt i Malmstensbutiken i Stockholm. Se mer information under “Extern synlighet”.

Samhälleliga förutsättningar

Delar av materialet har implementerats i undervisning för ingenjörsstudenter på LiU, med cirka 100 mottagande studenter årligen. Förhoppningen är att detta kommer innebära att framtidens ingenjörer är bättre förberedda för att arbeta med hållbara principer och har en ännu större kapacitet att inkludera förnyelsebara material i sitt värv som ingenjörer och designers oavsett vilken bransch de väljer att arbeta inom. Materialet har också analyserats för att se framtida utbildningsbehov, för att förbättra och fördjupa ingenjörers utbildning inom materialval och -hantering genom en produktutvecklingsprocess.

Arbetet har också visat på nyttan att arbeta med nya metoder, så som materialdriven produktutveckling, i företag, någonting som presenterats i industriella sammanhang sedan projektets slut. Några exempel på presentationer inkluderar Compraser Labs kompositkurser i Linköping och inbjuden föreläsning på Norrköpings Science Park.

Extern synlighet

 • Presentationer vid Swedish Production Symposium i Stockholm 2019, NordCode i Helsingfors 2019 och Kunskapsdagarna Stora Trähus i Stockholm 2019.
 • Nyhetspubliceringar kring Furin (se nedan)
 • Central del av doktorsdisputation Linköping 2021

En vidareutveckling från Hagberg et al vann också Uppsala Stadsmissions designpris 2019, vilket innebar att produkten såldes under en begränsad tid på Designtorget samt i Malmstensbutiken i Stockholm. Länk till publicering: https://uppsalastadsmission.se/nyheter/designpris-2019/

Länk till LiUs nyhetsuppdatering om vinsten: https://liu.se/nyhet/liu-studenter-vinner-designpris

Länk till Designtorgets publicering om vinsten och den resulterande produkten: https://designtorget.se/inspiration/furin-arets-snallaste-hylla

Nästa steg

Kunskap från detta projekt har implementerats i undervisning, och lett till ett antal forskningsansökningar. Bland några kan nämnas ”Revolving Doors” via Smart Housing Småland (SHS), och en nuvarande internationell ansökan för EU-finansiering (pågående, deadline februari 2024).

Några av de frågor som lyfts på grund av detta projekt handlar om hur den här typen av kunskap kan paketeras för att nå utförandeled, hur vi kan få industriföretag att leta också i etablerade material och tekniker för att lösa sina problem (kanske genom nya kombinationer av material och/eller tekniker), och hur materialdriven produktutveckling passar för storskalig produktion och implementation.