Lovande resultat för bandsågning med tunnare blad

Inom delprojektet Behovsstyrd förädling av svenskt trä (DP2) inom innovationsprojektet IPOS har industriella tester med tunnare bandsågsblad och höghastighetsfilmning nyligen genomförts. De lovande resultaten pekar på en möjlighet för sågverk att tydligt sänka sina kostnader och höja sina intäkter.

I somras genomfördes tester vid Sävar sågverk, tillhörande Norra Skogsägarna, för att i detalj se vad som sker i skärprocessen och eventuellt upptäcka problem som uppkommer vid skärning med väldigt tunna band samt höga skärhastigheter. Ett tiotal deltagare från industrin och akademin var samlade vid testkörningen, vars övergripande mål är att öka volymsutbyte, minska spånförluster, öka produktionskapaciteten, förbättra ytorna samt minska måttspridningen.

Mats Ekevad (t.v.), professor vid LTU och Mikael Svensson, process- och produktutvecklingschef vid LSAB Sverige AB.

– De förväntade svårigheterna med tunnare bandsågblad och högre matningshastigheter uteblev nästan helt. Slow motion-analyser av filmerna visade på ny värdefull information om blockrörelser och spånförflyttning. Detta är viktigt för att ytterligare förbättra stabiliteten i processerna med rakare sågsnitt och lägre risk för driftstörningar, säger Mats Ekevad, professor vid LTU.

– För industrin innebär dessa lovande resultat en ekonomisk vinst där en större del av det sågade trädet blir till produkter med betydligt högre förädlingsvärde samtidigt som det ger en ekologisk vinst då färre träd behöver huggas ner till samma mängd solida träprodukter, säger Mikael Svensson, process- och produktutvecklingschef vid LSAB.

För närvarande pågår vidare analyser och utvärdering av informationen från testkörningen i Sävar.

Om testerna i korthet;

  • Höga skärhastigheter testades på ca 100m/s (normalt är 70-80m/s).
  • Tunnare sågblad användes som ger ett sågspår på 2,2mm (istället för vanligtvis 2,9mm – en minskning med 14%).
  • Resultaten pekar på att ett medelstort sågverk, 250 000m3 sågade varor/år kan öka intäkter med storleksordningen 5-10Mkr/år.

Läs mer om innovationsprojektet IPOS.