Fasaden i staden Snabb, Snygg, Smart (IPOS)

Projektet pågick mellan september 2017 och september 2021.

Syftet med delprojketet Fasaden i staden Snabb, Snygg, Smart (DP3) i IPOS var att öka marknaden för träfasader och därför utveckla ett koncept för tilltalande funktionella fasadsystem för stadsmiljö med ett ökat arkitektoniskt utrymme, långa underhållsintervall och konkurrenskraftig kostnadsbild samt tydlig miljöprofil. Arkitekter, byggare och byggherrar efterfrågar träfasader till större/högre hus, ett färdigt system med garantier. Det unika var ett koncept med definierad kravbild, säkerställd teknisk funktion och som möter samhällets och byggares behov och önskemål och utnyttjar smarta sensorer både under tillverkning och under bruksskedet. Marknadspotentialen ansågs stor både nationellt och internationellt, demografiska förändringar ökar antalet flerfamiljshus och det är stort renoveringsbehov.

Konsortiet skulle tillsammans ta fram ett koncept utifrån marknadsförutsättningar och beställarkrav. Tillverkning, ytbehandling, gestaltning och montage skulle utvecklas från dessa förutsättningar genom hela värdekedjan från träsortering till färdig fasad genom samarbete.

Deltagare

RISE, LTU, Bergströms Måleri AB. Camilla Schlyter Gezelius Arkitektkontor AB, Hedlunda Industri AB, Jotun Sverige AB, Lindbäcks Bygg AB, Lindbäcks Fastigheter Piteå AB, SCA Wood, Teknos AB och Trä i Kvadrat AB.

Budget

Projektets budget var 15 790 000 SEK.

Projektets bidrag till en biobaserad samhällsekonomi

Adresserad utmaning: Klimatomställning

Att bygga i trä ger klimatnytta eftersom en byggnad används under lång tid och lagrar det bundna kolet samtidigt som ny skog växer upp och binder koldioxid. Genom att göra ett fasadsystem för staden med definierad kvalitet förlängs livslängden och klimatnyttan samtidigt som resursbehovet minskar. Mer byggande i trä bidrar till en omställning från en fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Detta bidrar till att uppnå globala hållbarhetsmålen (GHM) i Agenda 2030 och framför allt mål 13 Bekämpa klimatförändringen men även GHM 11 Hållbara städer och samhällen. Behovsägare är arkitekten och byggherren som väljer en fasad som tar beslut vilken fasad en byggnad ska ha och därmed vilket klimatavtryck.

Adresserad utmaning: Öka värdet på svensk skogsråvara

Trä har blivit ett allt viktigare råmaterial eftersom det är biologiskt och förnybart och har många bra egenskaper. Arkitekter och byggherrar börjar alltmer efterfrågar fasader i trä med specificerad kvalitet och garantier. Det är viktigt att få betalt för den fina svenska råvaran och att materialet används på bästa sätt eftersom det finns gränser för hur mycket man kan avverka hållbart och därför är resurssnål tillverkning viktigt även för trä. Det bidrar till GHM 12 Hållbar konsumtion och produktion. I projektet har svenska träslag använts i nya tillämpningar, där furukärnved används till en produkt som ska användas i minst 50 år, den har tagits fram tillsammans med industrin för att minska spill och ge hösta värdeutbyte både på sågverken och vid tillverkning (trämanufaktur).

Adresserad utmaning: Resurseffektivitet och effektiv produktion

I projektet har ett fasadsystem utvecklats som har reducerat mängden av lim, spik samt skruv och i framtiden kommer den att vara betydligt enklare att demontera än nuvarande fasader i trä. Fasadsystemet möter de krav som ställs idag på en fasad från myndighetshåll och kunder. Bearbetnings- och tillverkningsmetoder ska i framtiden använda digital information i produktion som kopplas mot de krav som ställs. Behovsägare är tillverkare av produkter från sågverk till trämanufaktur. Globala Hållbarhetsmålen (GHM) 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur i allra högsta grad genom att öka förädlingsvärde på svenskt trä, utvecklat innovativa behovsanpassade material, produkter och processer som effektiviseras från kundrelationer till produktionsprocessen.

Därför var detta viktigt

Efterfrågan på hållbara fasader ökar och det finns inget träbaserat fasadsystem på den svenska marknaden.

Förväntade resultat

Att träfasader skulle bli ett reellt alternativ för fler byggnader och kunskapen om trä och träkonstruktioner ökar bland föreskrivande arkitekter och byggherrar. Ett konkurrenskraftigt fasadsystem i trä skulle bredda produktportföljen för den svenska trämekaniska industrin och skapar en kedjereaktion av nya affärsmöjligheter och konstellationer samtidigt som avsättning och förädlingsgrad på den svenska skogsråvaran stärks i en för landet positiv riktning. Projektet låg dessutom helt i linje med miljömål och kostnadseffektiv industriell produktion och effektiv nyttjande av svensk råvara. Projektet låg till grund för en kompetenshöjning inom branschen och därmed dess konkurrenskraft och intjäningsförmåga.

Konkreta resultat och leverabler

I projektet har fasadsystemet i trä utvecklats, många prototyper har tillverkats och testas och resultat koordinerats med tillverkningsmetoder i samspråk med tillverkarna en film finns på Youtube:

Projektet har

  • Identifiera aktuella krav som ställs på ett fasadsystem från myndigheter
  • Identifierat vad hustillverkare vill ha genom att göra
  • Identifierat vad fastighetsägare vill ha genom att
  • Identifierat komponenter i systemet för att det ska vara ett system och avgränsning mot bakomliggande vägg. Projektet har tittat på den tekniska utformningen, den arkitektoniska utformningen och montageutformningen.
  • Identifiera gränssnitt som ska lösas så att de olika delarna är anpassade mot varandra vid olika anslutningar som hörn, tak och fönster etc. (RISE Rapport Sandberg & Scklyter 2021)
  • Identifierat och definierat kvalité på ingående virke och andra beståndsdelar.
  • Identifierat och testat ytbehandlingar som krävs bla för att klara brandkrav genom att genomföra brandtester bla Fasadbrandtest enligt SP Fire 105 (uppdragsrapport).
  • Tillverkat prototyper och testat regn- och lufttäthet (uppdragsrapport), klimattester och rörelser (2 uppdragsrapporter)
  • Genomfört ett Pilotmontage på två hus i Luleå för att verifiera tekniska utförande och montagetid (Berggren et al. 2020 RISE Rapport och konferens)

Referenser

Berggren G. Sandberg K. Scharf A. (2020). Pilotmontage av nytt fasadelementsystem i trä – Fasaden i staden Snabb Snygg Smart, RISE Rapport 2020:64, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-57376

Sandberg K., Schlyter C. (2021). Arkitektonisk utformning och konstruktiva lösningar Fasaden i staden Snabb, Snygg, Smart, RISE rapport 2021:109, ISBN 978-91-89561-00-7. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-58491

Sandberg K., Häggström U., Cristescu C., Schlyter C., Norén J., Pousette A., Tsantaridis L., Öhman M, Scharf A. (2021). Så tog projektet fram fasadsystemet Fasaden i staden Snabb, Snygg, Smart, RISE Rapport 2021:116, ISBN 978-91-89561-07-6 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-61168

Sandberg K, Scharf A. Berggren G. (2021). A New Wood Façade element system- Evaluation of the Montage and Service Performance in Two Muliti-Storey Timber Buildings, Proceeding of the 17th annual meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering WES 14-15 October 2021; Ed Laureckienė G. Kaunas University of Technology, 2021, e-ISBN978-609-02-1762-7, PP 140-141, doi:10.5755/e01.9786090217627

Sandberg, Pousette A, Schlyter C. Fasaden i staden – Snabb, Snygg, Smart: Designprocessen, den arkitektoniska och konstruktiva utformningen, Husbyggaren, nr 3, s. 17-20, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-60129.

Sandberg K, Pousette A, Fasaden i staden – Nytt fasadkoncept i trä, Bygg och Teknik, ISSN 0281-658X, E-ISSN 2002-8350, nr 2, s. 14-17, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-60128

Projektet har ett flertal uppdragsrapporter när parterna har testat fasadsystemet som inte är publicerade eftersom det är var ett innovationsprojekt och ingick i företagens utvecklingen.

Resultatens effekter och potential

Efterfrågan på hållbara fasader ökar eftersom underhåll är kostsamt och ur miljöperspektiv är hållbarhet viktigt. Ett fasadsystem är en komplex produkt och det är många parametrar att ta hänsyn till. Idag finns inget träbaserat fasadsystem på den svenska marknaden och ingen har tidigare tagit helhetsgreppet och totalansvaret för ett fasadsystem i trä anpassat för nyproduktion och renovering. Genom projektet och samarbetet i aktörskedjan kommer en ny aktör på marknaden ”fasadleverantör i trä” och en ny affärsmodell utvecklas. På sikt kommer detta leda till helt nytt sätt att beställa, tillverka och leverera fasader i trä.

Resultat från projektet visar att tillverkningen går att göra industriellt i fabrik och montera på en byggnad. De variant som avsas att tillverkas är anpassad för cirkularitet. Ett pilotmontage visar att fasadsystemet går att montera och demontera snabbare än traditionellt. Rörelserna uppmätta med laserskanning för att bedöma rörelser och planhet gav liten avvikelse och indikerar att FiSSSS är bättre än traditionell monterad fasad.

Fasadbrandtest enligt SP Fire 105 visar att det går att klara en storskalig test med fasadsystem av furu.

Planerar för ytterligare montage i liten skala visar att det tekniskt går att använda in och utvändiga hörn.

Samhälleliga förutsättningar

I detta fall inga hinder att använda fasadsystem i trä upp till åtta våningar ifall de regelverk som finns med avseende på brand och fukt.

Innovationer och värdekedjan påverkas av de politiska beslut som tagits under projekttiden. När projektet FiSSSS beviljades hade regeringen tagit beslut om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och arbetet påbörjats för att mobilisera hela det svenska samhällets engagemang i klimatarbetet. Efter det har regering har beslutat den 9:e juli 2020 om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Likaså har beslut tagits att vissa nybyggnader ska klimat-deklareras till Boverket från 1 januari 2022 vilket innebär ett en enklar LCA analys ska genomföras innan bygglov beviljas. Vidare så har även ändring plan och bygglagen map byggavfall genomförts 1/8 2020 vilket medför att avfallsproducent och byggherren ansvar för sina respektive delar inom avfallsområdet tydliggörs. Alla dessa politiska beslut är till fördel för Fasaden i staden.

Extern synlighet

Projektet har presenterats flertal gånger på konferenser, seminarier, tidskrifter och nyhetsbrev.

Presentation på BioInnovations årskonferens 2020:

Gemensamma konferenser och workshop inom IPOS Svenskt Trä en InnovationsPOtential för det biobaserade Samhället.

IPOS har planerat och genomfört tre gemensamma seminarier med workshops med deltagare från alla fyra konsortier. Projektet har bildat nätverk i varje delprojekt samt presenterat de olika industriparterna för varandra i gemensamma fysiska träffar. Första seminariet var i Linköping 8 september 2017 när projekten började. Då gjorde projektet presentationer, posterutställning, kreativ workshop om samverkansformer samt studiebesök. Träff nummer två var den 8 januari 2019 Stockholm då projektet hade temat trender inom träindustrin med Mikael Eliasson från Svenskt trä som talare, poster-presentationer samt workshop. Den tredje träffen var planerat att vara i Skellefteå men på grund av covid-19 blev ett webbaserat seminarium den 13 oktober 2020 där resultat presenterades och slutkonferensen planerades. Anna Wiberg och kommunikatörer från BioInnovation har bjudits in och deltagit.

Gemensamma fokussatsningar

Kompetensutveckling har fungerat bra och såväl industri som akademiska parter har utvecklats. Den 11 januari 2018 hade projektet en workshop i Stockholm om systematiskt lärande med styrgruppen samt biträdande personer från de olika delprojekten. Samverkan och sträva efter lika möjligheter mellan könen har diskuterats på en workshop med alla parter även industriparterna. Dessutom har projektparterna bjudit in varandra att delta i presentationer och webbmöten mellan de olika delprojekten tex examensarbetes-presentationer och disputationer. Förmedlat kontakter tex behov av studenter och examensarbetare.
En gemensam studieresa arrangerades av DP 1 till Schweiz där parter från flera delprojekt deltog.

Gemensam resultatspridning

Synlighet tillsammans har projektet uppnått genom att synas i tidskrifter och nyhetsbrev. Har planerat och deltagit vid Trä och Teknikmässan i Göteborg och konferensen Stora Trähus i Stockholm. Stora Trähus 2018 presenterade Karin Sandberg IPOS. Deltagarna i IPOS planerade och genomförde konferenspresentationer vid ”Stora Trähus 2019” med forskare och industrirepresentanter. Projektet gjorde en ”story” där varje delprojekt berättade sin syn på hur man bidrog till ”förnyelse för furumarknaden”, ” utveckling av innovativa produkter ”samt ”att skapa nya affärer och marknader”. Den gemensamma presentationen genomfördes under 2,5 timmar med parter från akademi och industri på scenen och bestod av både presentationer och panelsamtal.

För att för att sprida resultat och visa bra exempel och lösningar arrangerade IPOS en digital konferens för intressenter och allmänheten i slutet av projektperioden. Webbinaret sändes i samverkan med BioInnovation den 26 januari 2021. Nätverkande och kunskapsspridande inom och mellan delprojekten, men även de andra innovationsprojekten har lett till ökad kännedom och kunskap.
En gemensam IPOS sammanställningsrapport (på engelska) publiceras som en RISE rapport.

Regelbundet erfarenhetsutbyte och systematiskt lärande har genomförts genom gemensamma möten i styrgruppen för IPOS. Styrgruppen bestående av en part från varje delprojekt samt koordinatorn har under åren haft 44 möten tillsammans. På varje möte har projektet haft en stående punkt för systematiskt lärande och delat erfarenheter med varandra. Förslag på lösningar har diskuterats för att driva utvecklingen mot innovativa behovsanpassade produkter, nya processer och ökad användning av träprodukter i nya marknadsnischer.

Nästa steg

Marknadspotentialen är stor både nationellt och internationellt, demografiska förändringar ökar byggandet av flerfamiljshus och behovet att renovera och uppgradera stora äldre bostadsbestånd från 1960-talet och framåt finns i hela Europa. Digitalisering av systemet för att effektivisera och automatisera tillverkningen är nästa steg.