Radikala och innovativa idéer beviljas medel för övergång till en biobaserad ekonomi

I det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har åtta projekt beviljats medel. Gemensamt för samtliga är att de alla tar sin utgångspunkt i en radikal och innovativ frågeställning. Tre av de beviljade projekten har redan bekräftat sin hypotes i steg 1 och går nu vidare med ett omfattande projekt i steg 2.

Hållbar ytskyddsbehandling av virke, transparent papper i förpackningar och en biobaserad skidhjälm. Alla är de exempel på områden som några av de nyligen beviljade projekten inom BioInnovation ska undersöka.

I en utlysningsform som BioInnovation kallar Hypotesprövning stödjer programmet under sex månader mindre forsknings- och innovationsprojekt som fångar upp nya visionära idéer som har potential att bidra till övergången till en biobaserad ekonomi. Det innebär att osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Följande projekt har beviljats medel i Hypotesprövning steg 1 våren 2020;

Projekt som visat sig lyckosamma i första steget kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering för att utveckla den bekräftade hypotesens unika kundvärden och marknadsmöjligheter nationellt eller internationellt.

Under våren 2020 har tre projekt beviljats medel för att arbeta vidare i steg 2.

Förbättring av verkningsgraden hos solceller och solpaneler med hjälp av biobaserat material från alger
– Inom projektet jobbar vi mot högre effektivitet hos solpaneler för att göra förnybar energi mer konkurrenskraftig. Genom att nyttja biobaserat material bidrar vi även till övergången mot en mer biobaserad industri, säger projektledare Sofie Allert, vd på Swedish Algae Factory.

Projektet har en total budget på 3,8 MSEK och kommer att pågå under två år – mellan maj 2020 och april 2022.

Sofie Allert vid Swedish Algae Factorys produktionsanläggning i Kungshamn där man odlar svenska kiselalger. Foto: Swedish Algae Factory/Gustaf Iziamo

Tall-oljebaserade vattenavvisande mixtur för industriella träfiberskivor
– För att möta ökad medvetenhet hos konsumenter, lagkrav och larm om klimatförändringar krävs innovativa framsteg inom produktionen av träpanel. Detta för att minska fossilberoende, utsläpp av växthusgaser och negativa hälsoeffekter av formaldehyd, som används i nuvarande bindemedel. Därför vill vi utveckla hydrofoba mixturer baserade på talloljefraktioner för industriell tillverkning av träfiberskivor som kan ersätta de petroleumbaserade vaxemulsioner som idag används av branschen, säger projektledare Stergios Adamopoulos, professor vid Linnéuniversitetet.

Projektet har en total budget på 8,5 MSEK och kommer att pågå under två år – mellan maj 2020 och april 2022.

Biobaserat och biologiskt nedbrytbart polymerskum från bioplaster och fjädrar
– Polyuretanskum ingår i många av de produkter vi använder i vår vardag, som exempelvis madrasser, möbler och kläder. Nuvarande processer för tillverkning och avfallshantering av dessa skum bidrar på ett signifikant vis till både koldioxidutsläpp och nedskräpning i naturen. Vi hoppas och tror att våra material kan vara del av en lösning på dessa miljöproblem. Med en årlig global konsumtion av polyuretanskum om ca 10 miljoner ton, så är vår potentiella lösning även en mycket intressant kommersiell möjlighet, säger projektledare Edvard Hall, vd på Bioextrax.

Projektet har en total budget på 3,3 MSEK och kommer att pågå under två år – mellan maj 2020 och april 2022.

Fakta om utlysningarna
Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Utlysningsformen är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. Här kan projekt söka maximalt 500 000 kr för att under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering.

Totalt har 60 MSEK beviljats till Hypotesprövningsprojekt sedan programmets start, varav 24 MSEK till 61 olika steg 1-projekt och 36 MSEK till elva steg 2-projekt.

Läs mer om Hypotesprövning steg 1 och 2.