Bioekonomins roll för Agenda 2030

De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin har antagit. Bioekonomin relaterar i princip till samtliga av de 17 hållbarhetsmålen, men åtta av dem bedöms beröra bioekonomi i särskilt hög grad. Det handlar om mål nummer 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 och 15.

Åtta globala hållbarhetsmål där en cirkulär bioekonomi kan göra särskilt stor skillnad.

Varken biobaserat eller cirkulärt är dock hållbart per automatik. För att säkra en hållbar utveckling enligt Agenda 2030 måste vi därför fokusera på att väga samman miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer vid framtagandet av såväl nya biobaserade lösningar, som cirkulära system. Projekt som startar med finansiering från BioInnovation får därför beskriva tänkt utveckling utifrån de tre aspekterna teknologi, marknad och hållbarhet, se mer i BioInnovations ansökningsguide.