Strategisk agenda

BioInnovations strategiska agenda – forskning och innovation för en hållbar utveckling

Klimatförändringarna till följd av fossila utsläpp är en av vår tids stora utmaningar. I takt med att världens befolkning växer så växer också efterfrågan på varor och tjänster. Samhällets accelererande konsumtion kräver mer naturresurser men resursförbrukningen tär på vår planet. Att lyckas skapa ekonomisk tillväxt utan ökade klimatutsläpp och utan att utarma jordens resurser blir helt avgörande för att vi ska nå en hållbar produktion och konsumtion i framtiden.

Utvecklingen framåt är beroende av att vi använder mer förnyelsebara och biobaserade råvaror, resurseffektiva tillverkningsprocesser och att vi skapar material som har låg miljöpåverkan genom hela livscykeln. Till det krävs också ändrade konsumentbeteenden och cirkulära system. Vägen framåt stavas cirkulär bioekonomi.

BioInnovation är ett av 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. Vår vision är att Sverige ställt om till en cirkulär bioekonomi 2050. Vi ska skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla den svenska biobaserade sektorn och skapa hållbara lösningar för en global marknad. I programmet möts företag och forskning för gemensam utveckling inom tre prioriterade områden:

Här, i BioInnovations Strategiska agenda beskriver vi nuläge och utmaningar inom våra tre prioriterade områden och lyfter fram möjligheter och behov som vi ser som särskilt betydande för en växande bioekonomi. Vi tittar också närmare på cirkulär bioekonomi som begrepp, bioekonomin som område i stort, samt de förutsättningar och behov som lägger grunden för hur programmets kommande utlysningar och aktiviteter ska utformas.

Här kan du läsa vår Strategiska agenda som bläddringsbar pdf.
Strategiska agendan finns även på engelska här.