Om bioekonomi – begrepp och fakta

Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. Det är visionen för BioInnovation. Vad menas då med en bioekonomi? Och hur långt har omställningen kommit?

Forskningsaktören Formas har formulerat en definition av begreppet biobaserad samhällsekonomi, det vi inom BioInnovation kallar bioekonomi eller biobaserad ekonomi.

Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten.

En biobaserad samhällsekonomi är en ekonomi som utgår från:

  • en hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad olika samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror.
  • ett ökat förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras och näring och energi tas tillvara från slutprodukterna. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.[1]

För BioInnovations del innebär detta att främja innovationer när det gäller produkter, kemikalier och material med råvarubas från skogen, havet eller från restströmmar från jordbruk och industri.

I en hållbar resurshantering är det viktigt att bioekonomin förenas med en cirkulär ekonomi. För BioInnovation är det därför viktigt att också definiera vad vi menar med en cirkulär ekonomi.

Inspiration till definitionen nedan är hämtad från regeringsuppdraget Från värdekedja till värdecykel, en utredning om hur Sverige kan få en mer cirkulär ekonomi.[2]

En cirkulär ekonomi är en ekonomi som har förutsättningar att vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar och där avfall i princip inte uppstår.

En cirkulär ekonomi är en ekonomi som utgår från att:

  • behålla resurser i samhällets kretslopp så länge som möjligt genom att cirkulera produkter, komponenter och material. Syftet är att optimera resursutnyttjandet.
  • förvalta ändliga resurser, balansera nyttjandet av förnybara resurser, och återföra resurser till naturens egna kretslopp på ett hållbart sätt. Syftet är att bevara och stärka naturkapitalet.
  • designa processer, produkter och material för återanvändning och återvinning. Syftet är att hjälpa människan agera cirkulärt.

För att nå vår vision om att Sverige ställt om till en bioekonomi 2050 vill vi se allt större inflöde, samt cirkulation, av produkter, material och kemikalier som har sin bas i biobaserad råvara.

Hur långt har omställningen till en bioekonomi kommit?

I Strategin för Sveriges nationella skogsprogram som publicerades av Regeringskansliet 2018 anges att bioekonomin stod för sju procent av Sveriges totala förädlingsvärde och drygt elva procent av den totala omsättningen och nära 23 procent av den totala varuexporten år 2014. Ungefär två tredjedelar av det totala förädlingsvärdet inom bioekonomin beräknas komma från skogens värdekedja. [3]

Det här bekräftas i rapporten Den svenska bioekonomin; definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider (2016) som är framtagen av Stockholm Environment Institute på uppdrag av Skogsindustrierna. I rapporten uppges att 250 000 var anställda i den svenska bioekonomin år 2013, varav 120 000 i skogsnäringen. Den svenska bioekonomins exportvärde beräknades samma år till 180 miljarder kronor. I rapporten ges också en beskrivning av fyra scenarier för bioekonomins utveckling mot år 2050.[4]

 

[1] Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi, Formas, Rapport R2:2012. (pdf)

[2] Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, SOU 2017:22. (pdf)

[3] Strategi för Sveriges nationella skogsprogram, Regeringskansliet, Art nr N2018.15 (pdf)

[4] Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider, Stockholm Environment Institute, Project Report 2016-02 (pdf)

 

EU:s strategi för bioekonomi 2018

EU:s strategi för bioekonomi 2018

EU:s strategi för bioekonomi 2018

I oktober 2018 publicerade Europeiska kommissionen ”A new bioeconomy strategy for a sustainable Europe”. Strategin är en uppdatering av den strategi som publicerades 2012.

Här finns länk till faktabladet ”A new bioeconomy strategy for a sustainable Europe” (pdf) som beskriver strategin samt länk till ett faktablad som beskriver bioekonomins möjligheter, strategins prioriteringar samt statistik, ”Europe´s bioeconomy, weaving it all together” (pdf).