Rollen som handledare

Examensarbetaren har som regel två handledare – en akademisk handledare från universitetet/högskolan och en handledare från företaget. Den akademiska handledaren ansvarar för det vetenskapliga och att examensarbetet uppnår de akademiska krav som finns i det specifika utbildningsprogrammet. Företagshandledaren har ofta en mer social roll och bidrar med verklighetsbaserad kunskap från industrin. På den här sidan finner du tips och råd om vad man kan tänka på när man handleder studenter, så att du får bästa möjliga förutsättningar att känna dig förberedd och trygg i din handledning!

Om du tänker på ovanstående punkter är grunden för handledningen lagd och det mesta efter det löser sig! Nedan finns en sammanfattning av vad rollen som företagshandledare innebär, som också går att hitta som pdf under namnet ”De erfarna handledarnas budord”. Sugen på att läsa ännu mer utöver det? Kolla in ”Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv”.

Visat och delat intresse
Att du visar intresse för examensarbetet korrelerar med en ökad motivation hos studenten att vilja lyckas med arbetet. Då underlättar det att ni delar intresse för problemområdet examensarbetet grundar sig på, vilket kan betyda att du behöver vara med och ta fram idén för examensarbetet och ser ett behov av att problemet blir löst. Handledningen blir också enklare och mer naturlig.

Öppenhet och flexibilitet
Målbilden för examensarbetet ska vara tydlig, men vägen till målet kan ske på olika sätt. Frågeställningarna formuleras tillsammans med studenten och kommer med största sannolikhet ändras under genomförandet. Studenter har olika egenskaper och kompetenser som du kan behöva anpassa dig till, exempelvis grad av självständighet. Du kan alltså inte förvänta dig ett specifikt tillvägagångssätt eller resultat. En bra idé är att låta studentens idéer och intressen driva projektet framåt.

Lyhörd och tydlig kommunikation
Varje student, examensarbete och samarbete med universitet/högskola är unikt. Regelverken kring examensarbeten ändras och skiljer sig mellan olika universitet/högskolor. Studenters behov och egenskaper är olika. Se därför till att lyssna in, diskutera och tydliggör upplägg, förväntningar och den gemensamma målbilden. Främst innan och i början av projektet, men även kontinuerligt under arbetets gång.

Introduktion och inkludering
Informera chef och kollegor om att en student kommer och uppmana till delat ansvar i att välkomna studenten och bidra med tid och kunskap. Presentera studenten för kontakter på företaget och skapa förutsättningar för studenten att höra av sig till andra. Försök på olika sätt inkludera studenten i arbetsmiljön genom att exempelvis låta studenten vara med på utvalda möten.

Stöttande och utvecklande relation
Försök lära känna studenten och satsa på att bygga en relation där studenten vågar fråga när något känns svårt. Visa tydligt att misstag och motgångar är okej och en naturlig del av examensarbetet. Försök uppmuntra och motivera studenten i både med- och motgångar. Öva på att ge framåtsyftande och konstruktiv feedback anpassad efter studentens egenskaper och behov.

Det absolut viktigaste i rollen som handledare är att vara tillgänglig för studenten. /Forskare inom industri, 20 års erfarenhet av att handleda examensarbeten

Tillgänglig för studenten
Att vara tillgänglig behöver inte vara tidskrävande. Tillgänglighet kan innebära regelbundna och strukturerade samtal där ni kan diskutera och du kan svara på frågor, att du tydligt visar att studenten inte är till besvär, att ni har daglig kommunikation i någon form eller/och att du finns i närheten genom att exempelvis arbeta i samma labbmiljö eller sitta nära på kontoret.