Presentation, utvärdering och fortsatt kontakt

Under de sista veckorna av projektet ligger studentens fokus på att färdigställa rapporten. Din uppgift är att tillsammans med akademisk handledare läsa igenom och kommentera rapporten i sin helhet. Den akademiska handledaren har det främsta ansvaret för att rapporten blir tillräckligt vetenskaplig och att de specifika akademiska reglerna och kraven från universitetet eller högskolan uppfylls. Därefter är det dags för studenten att presentera examensarbetet och utvärdera sin upplevelse hos er!

Presentation
I maj alternativt juni är det vanligt att studenten presenterar examensarbetets resultat. En annan student opponerar på rapporten och examinatorn ställer frågor. Hur och när presentation och opponering går till skiljer sig något mellan lärosätena. Efter presentationen behöver studenten i regel arbeta vidare med rapporten i några veckor beroende på vilka kommentarer studenten fick vid presentationen. Slutligen skickas rapporten in för en sista granskning där examinatorn vanligtvis godkänner arbetet.

Många företag låter också studenten göra en eller flera presentationer av examensarbetet internt för lämpliga arbetsgrupper. Här kan det vara bra att hjälpa studenten genom att ge tydliga riktlinjer kring vilka delar som är mer eller mindre viktiga för de som ska lyssna. Presentationerna bidrar till att förankra arbetet studenten gjort. Det är dessutom ett bra sätt att uppmärksamma studentens insats. Delta gärna på studentens presentation och fira gärna efteråt vid tillfälle genom att kanske bjuda på lunch eller fika. En symbolisk present är alltid uppskattat!

Utvärdering
I slutet av examensarbetet är det bra att låta studenten utvärdera sin tid hos er. Utvärderingen kan både göras formellt via en enkät och/eller mer informellt genom ett samtal över en lunch eller fika. Förslag på enkätfrågor hittar du under bilagor i guiden ”Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv”. Genom att utvärdera studentens upplevelse kan du utvecklas som handledare och företaget får möjlighet att samla in information om studentens tankar kring exempelvis introduktion och känsla av tillgänglighet, delaktighet och inkludering på företaget. På så sätt skapar företaget förutsättningar för att på ett strukturerat sätt utveckla processen kring examensarbeten långsiktigt.

Även om vi inte kan rekrytera studenten efter examensarbetet försöker vi alltid följa studenter som gjort ett riktigt bra arbete, exempelvis via LinkedIn. När det sedan dyker upp en ledig tjänst som vi tror skulle passa så har vi någon att kontakta direkt.
/Chef R&D-grupp, erfarenhet av att genomföra och målsätta examensarbeten

Fortsatt kontakt med student
Alla examensarbeten leder inte till rekrytering direkt när studenten är klar. Ni kanske inte har en passande tjänst tillgänglig för tillfället, eller så har studenten fått andra erbjudanden. Däremot är kontakten fortfarande viktig för framtiden. Om det till exempel är avståndet till orten som är hindret är det viktigt att komma ihåg att många studenter flyttar till större städer för att studera, men kan inom några år efter examen tänka sig att flytta till mindre orter. Genom ett examensarbete har ni visat vilka ni är och fått lära känna en potentiellt framtida medarbetare.