Hitta student

När förslag på examensarbeten tagits fram är det dags att hitta lämplig student. Det finns olika vägar för att hitta studenter och som handledare kan det vara bra att veta vilka vägar som finns tillgängliga, men du ska inte behöva vara själv i processen med att hitta en student. Ta kontakt med HR eller annan lämplig person eller avdelning för att dels ta reda på vilka vägar företaget arbetar med, dels få stöd och rätt resurser. Mycket handlar om att bygga upp vanor inom företaget för hur ni hittar studenter och tydlighet i vem som har ansvar för vad i arbetet med examensarbeten.

Oavsett vilken eller hur många metoder ni arbetar med, försök hitta en plattform där ni kommer i kontakt med studenterna. Att träffa studenterna gör stor skillnad. Det handlar inte om att studenter hellre skriver sitt examensarbete på större mer välkända bolag, utan de kan vara minst lika intresserade av att skriva på ett mindre/mellanstort företag. Studenterna behöver få reda på att ni finns och varför ett examensarbete hos er är intressant.

HR är engagerade i de olika studentmässorna och åker runt till lärosäten som är viktiga för oss. När vi har ett exjobbsförslag försöker vi alltid ha med en medarbetare eller så skickar vi med exjobbsförslagen.
/Forsknings- och utvecklingsspecialist, handlett över 20 examensarbeten

Rätt tidpunkt
Majoriteten av alla studenter genomför sitt examensarbete på vårterminen (masternivå, 30 hp) som börjar direkt efter årsskiftet. Många studenter uppskattar därför att förslagen på examensarbeten läggs ut i slutet av september och under oktober året innan. I mitten av oktober har många studenter tentaperiod, vilket kan betyda att söktrycket är högre innan och efter. Att lägga ut förslag på examensarbeten i november och december är sent, men kan fungera. Det händer även att studenter hittar ett examensarbete i januari precis innan de ska börja, vilket inte behöver vara negativt i sig. Examensarbeten som är på 15 hp börjar ofta i april och studenterna letar efter företag att skriva med mellan januari och april. Studenter som skriver examensarbete på hösten letar efter examensarbete från april–juni.

Ersättning
Det finns inga officiella krav på ersättning till studenten vid genomförandet av ett examensarbete. Dock är det vanligt med en ersättning på runt 1000 kr per högskolepoäng (hp) för ett examensarbete som blivit godkänt av examinatorn. Resor samt omkostnader i anslutning till projektet bör ersättas utöver detta. Ska studenten bo på annan ort kan ersättning för examensarbetet bli extra viktigt, dels för att motivera studenten, dels för studentens extra omkostnader.

Immaterialrätt
Om inget avtal upprättas är det studenten som äger de immateriella rättigheterna. Eventuella avtal får inte inskränka rätten till fri publicering, men en viss fördröjning kan godtas i enlighet med SUHF-principerna*. Däremot kan avtal upprättas där uppdragsgivaren står som ägare till resultaten. Upprättas ett sådant avtal bör en skälig ersättning utgå till studenten. En rekommendation är att rådfråga en jurist om ett avtal ska upprättas. Det är även möjligt att rådfråga holdingbolag som tillhör de respektive universiteten.

*”Publicering av resultat bör kunna fördröjas med maximalt en månad för att ge övriga avtalsparter möjlighet att säkerställa att publiceringen inte innehåller information som överenskommits ska vara hemlig, och med ytterligare tre månader för att möjliggöra ansökan om immaterialrättsligt skydd.” – från ”Principer för immaterialrättslig hantering i forskningsavtal” (SUHF REK 2016:3, dnr 0067-16).

Så når du ut till studenter
Försök att kombinera arbetet med examensarbeten med andra studentaktiviteter för att spara på resurser. Ett exempel är att låta de på företaget som är ute och träffar studenter ha en lista på områden ni kan erbjuda examensarbeten inom och kontaktpersoner för dessa områden. Nedan är exempel på olika att sätt nå ut till studenter, beskrivningar av de olika sätten hittar du i ”Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv”.

  • Kontaktperson på universitet/högskola
  • Exjobbsportal via universitet/högskola
  • Företagets hemsida
  • Sociala medier
  • Exjobbsmässor
  • Workshop, event eller tävlingar

Läs mer om handledning av studenter trots långa avstånd i ”Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv”.