Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk

Bakgrund

En av de viktigaste faktorerna för bioekonomins framgång och acceptans i samhället är att kunna visa att detta är en hållbar lösning genom uppfyllnad av hållbarhetskriterier och redovisande av trovärdiga livscykelanalysdata. För att konsumenter, inköpare och upphandlare ska vara motiverade och villiga att satsa på biobaserat och kanske acceptera ett högre pris krävs en tydlig och tillförlitlig hållbarhetsinformation, inklusive trovärdiga data och gemensamt accepterade verktyg. Detta projekt ska ge en mer solid bas att stå på när man kommunicerar kring hållbarhetsfrågor.

Idag finns ett antal europeiska standarder för biobaserade produkter framtagna på mandat av EU-kommissionen. De är ett gott första steg men för att de ska komma till verklig nytta måste de anpassas till den svenska marknaden och täcka in våra specifika krav och behov.

I det här projektet bygger vi vidare på dessa standarder och gör dem mer tillämpliga på och användbara för svenskt skogsbruk och de tre grundsortimenten därifrån; sågtimmer, massaved och energisortiment.

Beskrivning av projektet

Svenska intressenter har varit mycket aktiva i det europeiska standardiseringsarbetet och därför nått avgörande framgångar. Tack vare detta är standarderna upplagda på ett sätt som fungerar för svenskt skogsbruk (och hela den svenska bioekonomin). Eftersom standarderna är väldigt breda kan de inte vara så detaljerade och behöver därför byggas på med detaljer för olika fall och tillämpningen samordnas.

Detta är dock komplicerade frågor och vi skulle kunna lägga upp ett projekt med många olika vinklar och olika fokusområden. Därför har projektet genomfört en förstudie med intressenter från olika branscher. Under denna förstudie har vi kommit överens om inriktning, både gällande område (det vill säga skogsbruk) samt vilka aktiviteter som är prioriterade. Under förstudien med titeln ”Operationalisering av hållbarhetskriterier och livscykelanalys för den biobaserade sektorn i Sverige” arbetade vi gemensamt fram den projektplan som nu följs.

Projektets mål

Det övergripande målet för projektet är att stärka bioekonomins möjlighet och status i samhället genom att tillförsäkra att vi kan kommunicera om hållbarhet och livscykelanalyser med ökat självförtroende, vilket åstadkoms genom tydlig och trovärdig information och data. Detta kan bana väg för att biobaserade produkter premieras på olika sätt. Om vi är proaktiva och tidiga med detta arbete kan detta leda till marknadsfördelar för svenska företag och etableringen av ett ”svenskt synsätt” gällande de här frågorna i Europa och globalt.

När projektet är klart vill vi kunna kommunicera om det svenska skogsbrukets hållbarhet på ett övertygande sätt utan att för den skull skapa alltför tung administrativ börda för skogsnäringen. Målet är även att stödja BioInnovations övriga projekt när det gäller hållbarhetsfrågor så att även dessa har en gemensam bas att stå på och kommunicerar på likartat sätt gällande dessa frågor.

Projektets genomförande och aktörskonstellation

I projektet har tre huvudsakliga delprojekt genomförts. SIS har lett delprojektet som tagit fram en handbok som ger vägledning för redovisning av hållbarhetsaspekter kopplat till den europeiska standarden, SS-EN 16751, Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier. Handboken finns nu att tillgå via SIS hemsida via denna länk: https://www.sis.se/bcker/hallbarhetsaspekter-for-svensk-skogsravara–vagledning-till-ss-en-167512016-biobaserade-/ (länk öppnas i nytt fönster).

IVL har, tillsammans med Skogforsk, lett framtagandet av produktkategoriregler (PCR) för skogsråvara. Produktkategoriregler ger riktlinjer för hur LCA ska beräknas för olika produkter, så att uträkningarna blir jämförbara och så att alla viktiga delar kommer med.

RISE och Skogforsk har i det tredje delprojektet tagit fram generiska dataset för svensk skogsråvara, det vill säga siffror som kan användas vid LCA-beräkningar. De dataset som finns sedan tidigare är gamla och saknar viktiga parametrar.

Projektet pågår mellan 2017-12-11 och 2020-06-30 och leds av Maria Gustafsson från SIS, Swedish Standards Institute. Projektet finansieras av Vinnova genom BioInnovation, samt de deltagande projektparterna med en total budget på cirka 9 MSEK (varav cirka 4,5 MSEK offentliga medel). I projektet ingår Bergvik skog, BillerudKorsnäs, Domsjö AdityaBirla, Energiföretagen Sverige, Essity, Holmen, IVL, LRF, Mondi, Riksbyggen, RISE, SCA, Sekab, Setra, SIS, Skogforsk, Skogsindustrierna, Sveaskog, Södra skogsägarna och Upphandlingsmyndigheten.