Produktkategoriregler för skogsråvara publicerade

Nu finns för första gången internationella produktkategoriregler för LCA-beräkningar av sågtimmer, massaved, grot samt bränsleved publicerade i det internationella EPD-systemet. Produktkategorireglerna är framtagna i projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk med finansiering från BioInnovation.

– Vi måste kunna visa hållbarhetsprestanda för våra produkter och kunna göra jämförelser. Livscykelanalyser är ett av de verktyg som vi använder och produktkategorireglerna för skogsråvara utgör grunden i analyserna.

Eva Gustafsson, Södra.

Eva Gustafsson, Södra.

Det säger Eva Gustafsson, hållbarhetsstrateg på Södra Skogsägarna som är ett av företagen som ingått i projektgruppen som tagit fram reglerna. Tillsammans med cirka 20 andra aktörer ingår de nu i kommittén som kommer att förvalta och utveckla dokumentet.

Harmoniserade regler – en framgångsfaktor
– Det är fantastiskt bra att så många aktörer samverkat för att harmonisera metodfrågorna. Det kommer att vara till stor nytta och gynna hela skogsindustrin samt aktörer i hela värdekedjan i och med att det nu finns ett enhetligt sätt att räkna på miljöpåverkan från skogsprodukter och en kommitté för fortsatt samverkan, säger Sebastian Welling från IVL Svenska Miljöinstitutet som varit en av delprojektledarna.

Sebastian Welling, IVL

Sebastian Welling, IVL.

● Men vad är egentligen en produktkategoriregel?
– En produktkategoriregel, eller PCR som det ofta förkortas, innehåller instruktioner som beskriver hur livscykelanalyser inom en viss produktkategori ska utföras. Exempelvis anger den krav på datakällor och deras kvalitet, definierar gränserna för systemet som ska analyseras samt anger principer för hur resultaten bör redovisas, förklarar Sebastian Welling.

Skogforsk har också medverkat med utveckling av principer, modeller och system vid framtagandet av produktkategorireglerna, som bygger på att summera det som händer i hela skogslandskapet under ett år.

Lars Wilhelmsson, Skogforsk

Lars Wilhelmsson, Skogforsk

– Vi har tagit fram en beräknings- och redovisningsmodell för att summera både biogena och fossila flöden av kol och koldioxid från hela det brukade skogslandskapet på årsbasis, förklarar Lars Wilhelmsson, seniorforskare på Skogforsk, som ingått i projektgruppen.

Kommitté för fortsatt utveckling
Diego Peñaloza på IVL Svenska Miljöinstitutet var utsedd till moderator för kommittén som ansvarade för utvecklingen av produktkategorireglerna samt det fortsatta arbetet.

Diego Penaloza, IVL

Diego Peñaloza, IVL.

– Vi har haft många workshoppar under framtagandet och det har gett en bra grund för dokumentet som nu är publicerat. Nu tar det viktiga arbetet vid när produktkategorireglerna ska börja användas i verksamheterna. Kommittén kommer kontinuerligt att ta hand om inspel och förbättringsåtgärder från alla intressenter i EPD-processen, så det är viktigt att produktkategorireglerna nu börjar tillämpas, säger Diego Peñaloza.

En sektor som ser behov av produktkategorireglerna för skogsråvara är bygg- och fastighetsbranschen. Riksbyggen är en av aktörerna som valt att vara aktiva i projektet.

Karolina Brick

Karolina Brick, Riksbyggen.

– Bygg- och fastighetssektorn står för en hög klimatpåverkan. Cirka 50 procent av en byggnads klimatpåverkan kan härledas till byggperioden. Därför är råvaran viktig för oss. Vi behöver kunna göra bra beräkningar vid inköp och för att kunna ställa krav på entreprenörer i upphandlingar. Vi måste också kunna räkna på hela hus klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och behöver därför bra metoder. Behovet aktualiseras också i lagförslaget om klimatdeklarationer av byggnader, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Här hittar du de publicerade produktkategorireglerna: https://www.environdec.com/PCR/Detail/?Pcr=17807

”Forskningssamverkan bakom beräkningar för produktkategoriregler”
Här kan du läsa en fördjupningsartikel där Lars Wilhelmsson, Skogforsk berättar mer om hur beräkningarna är framtagna.

Om projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk
Produktkategorireglerna är en av leveranserna inom projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk som koordinerats av Svenska institutet för standarder, SIS. Projektet har drivits med stöd från BioInnovation och i projektet har även handboken Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara tagits fram. Läs mer om projektet här.

Fakta om EPD
Environmental Product Declarations (EPD) samlar transparent, verifierad och jämförbar information om produkters miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv. The International EPD System är ett globalt program för EPD:er baserade på ISO 14025 och EN 15804.

Läs mer här: https://www.environdec.com/