Handbok om hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara klar

Handboken Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara är tillsammans med produktkategoriregler (PCR) och dataset för LCI-beräkningar tre leveranser inom projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk som pågått inom BioInnovation i drygt två år. Handboken finns nu tillgänglig via Svenska institutet för standarders (SIS) webbplats.

Boken är en vägledning till standarden SS-EN 16751:2016 Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier. Det är en standard som tagits fram på uppdrag av EU-kommissionen.

Handboken beskriver allmänna, miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter för svensk skogsråvara och ska hjälpa organisationer att besvara de krav och indikatorer som standarden innehåller.

– Standarden för biobaserade produkter ger ett ramverk som projektet nu byggt vidare på. I handboken ges råd kring hur standarden kan appliceras på svensk skogsråvara, berättar Maria Gustafsson från SIS som varit koordinator för projektet.

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har satt fokus på skogsbruk och har arbetat med tre huvudsakliga områden; hållbarhetskriterier, livscykelanalys och kommunikation. Ett 20-tal aktörer har samverkat inom projektet.

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson, SIS.

– Hela värdekedjan finns representerad, vilket gett oss många perspektiv i projektet. Det har varit en stor framgångsfaktor, säger Maria Gustafsson.

Lena Sammeli Johansson, hållbarhetschef på Sveaskog, har varit ordförande för projektets styrgrupp.

– Projektets resultat underlättar för oss att kunna lämna och bedöma hållbarhetsinformation för svenska skogsbaserade produkter på en internationell marknad, vilket ger en ökad affärsnytta. Projektet möjliggör också ökad kundnytta eftersom även kunden får en bra grund för att kunna kommunicera kring råvaran, säger Lena Sammeli Johansson.

Sara Rindeskog är hållbarhets- och certifieringsansvarig på Holmen Skog som är en av de aktörer som ingått i projektgruppen.

● Varför är handboken viktig för Holmen Skog?
–  Syftet med den europeiska standarden är att främja biobaserade produkter. Kunder kan komma att be oss att berätta hur vi förhåller oss till standarden och handboken blir en bra vägledning för oss. Därmed får vi i Sverige ett försprång då grunden redan finns i handboken, berättar Sara Rindeskog och fortsätter;

– Handboken är även en bra kunskapssammanställning om svenskt skogsbruk och kan därför användas som ett slags uppslagsverk, både för dem som redan är insatta i frågorna och för dem som vill lära sig mer.

Här hittar du handboken på SIS.se: https://www.sis.se/bcker/hallbarhetsaspekter-for-svensk-skogsravara–vagledning-till-ss-en-167512016-biobaserade–f4650b5e/.

Läs mer om projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för svensk skogsråvara.