Nästan steg för produktspecifika regler för skogens produkter

Nu finns en rapport ute som tar vidare de resultat som tagits fram i ett projekt BioInnovation kring produktkategoriregler för skogsbrukets produkter. Arbetet tas nu vidare i forskningsprogrammet Mistra Digital Forest.

Livscykelanalyser (LCA) är ett viktigt hjälpmedel för att kunna jämföra miljöpåverkan från produktion, användning och återvinning av olika produkter. Skogsråvara både binder och avger biogent kol, det vill säga kol som inte hämtas från fossila källor. I ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation arbetade IVL och Skogforsk fram ett förslag till internationella produktkategoriregler för LCA fokuserat på skogsbrukets produkter; sågtimmer, massaved, grot samt bränsleved. Dessa publicerades i det internationella EPD*-systemet. En produktkategoriregel, eller PCR som det ofta förkortas, innehåller instruktioner som beskriver hur LCA inom en viss produktkategori ska utföras.

För att ta arbetet vidare har Skogforsk tagit fram en rapport för Skogssällskapet.

– I rapporten förklarar vi tankarna bakom och vilka begränsningar som har gjorts kring datainsamlingen i BioInnovation-projektet. Vår förhoppning är att göra dessa instruktioner mer tillgängliga och visa på möjligheter, säger Karin Ågren på Skogforsk som har lett arbetet med framtagandet av rapporten.

Planen framåt är att Mistra Digital Forest ska använda dessa produktspecifika regler för att tillsammans med företag i programmet räkna på verkliga exempel.

– Inom ramen för Mistra Digital Forest så går vi vidare med att exemplifiera denna metodik och jämföra med det som IVL föreslagit för att redovisa det biogena kolflödet för visualiseringsverktyget BioMapp*. Båda metoderna använder samma data för skogsbrukets processer och som tagits fram av Skogforsk. Kring detta kommer vi att börja med att samarbeta med Sveaskog, säger Martin Erlandsson på IVL som leder arbetspaketet Skogens och skogsprodukters värden i Mistra Digital Forest.

Ta del av Skogforsks rapport Datainsamling till underlag för livscykelanalyser (LCA) av det svenska skogsbruket.

*BioMapp är ett verktyg för beräkning och visualisering av materialflöden från skogsbruket.

Om projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk
Produktkategorireglerna är en av leveranserna inom projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk som koordinerats av Svenska institutet för standarder, SIS. Projektet har drivits med stöd från BioInnovation och i projektet har även handboken Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara tagits fram. Läs mer om projektet här.

*Fakta om EPD
Environmental Product Declarations (EPD) samlar transparent, verifierad och jämförbar information om produkters miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv. The International EPD System är ett globalt program för EPD:er baserade på ISO 14025 och EN 15804.