Förstudie: Operationalisering av hållbarhetskriterier och livscykelanalys för den biobaserade sektorn i Sverige

Bakgrund

En av de viktigaste faktorerna för bioekonomins framgång och acceptans i samhället är att kunna visa att detta är en hållbar lösning genom uppfyllnad av hållbarhetskriterier och redovisande av trovärdiga livscykelanalysdata. För att konsumenter, inköpare och upphandlare ska vara motiverade och villiga att satsa på biobaserat och kanske betala extra för detta krävs alltså tydlig och tillförlitlig hållbarhetsinformation. Ett första steg i den riktningen är taget genom ett antal europeiska standarder framtagna på mandat av Kommissionen har fallit väl ut med svenska ögon sett. Dock är dessa standarder just ett första steg – för att maximera nyttan för den svenska biobaserade industrin av de framgångar som uppnåddes i det arbetet krävs ett arbete på nationell nivå.

Det finns standarder som sätter ett ramverk, men för att ge svenska intressenter ett försprång internationellt behöver dessa byggas på med detaljer för olika fall och tillämpningen samordnas. Detta är dock komplicerade frågor som många olika intressenter har synpunkter om. Det kan även finnas skillnader i synsätt och fokusområden mellan olika branscher när det gäller slutprodukter, därför är det viktigt att kraven på biomassan likriktas för att inte skapa en oöverskådlig byråkrati för biomassaproducenterna (jordbrukarna/skogsägarna/algodlarna m.m.). Detta kommer ge en mer solid bas att stå på när man kommunicerar kring hållbarhetsfrågor. 

Projektmål

Målet med detta förstudieprojekt är att formulera ett projekt som kan stödja BioInnovations övriga projekt samt den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor.

Genomförande

Swedish Standards Institute (SIS) koordinerar förstudien gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin inom ramen för BioInnovation. Under förstudien kommer ett antal frågor att utredas, bl.a. vilka aktiviteter kopplade till hållbarhet och livscykelanalyser det finns önskemål om och behov av – framförallt inom industrin. En bred grupp intressenter att involveras i diskussionen, bland annat genom två öppna workshops, den första den 20 januari 2017 (anmäl dig här).

Genom dessa två workshops kommer av deltagande parter identifierade aktiviteter att prioriteras och en färdplan upprättas. En viktig aspekt är att försäkra sig om att de relevanta parterna är villiga att delta i arbetet, detta för att se till att resultaten blir bra, lättanvända, väl förankrade och trovärdiga. Ytterligare en intressant fråga är huruvida ett framtida projektförslag ska ha fokus på ”enbart” biobaserade produkter eller om även bioenergi ska ingå. 

Ett antal organisationer fungerar som projektparter under förstudien; BioInnovation, Skogsindustrierna, Domsjö Adityabirla AB, IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige AB, Innventia AB, Mondi Dynäs AB, Sekab Biofuels & Chemicals AB, Svenska Bioenergiföreningens Service AB, Södra Skogsägarna ekonomisk förening.

Projektet startades i december 2016 och avslutas i april 2017.