Standarder ger nytta i hela värdekedjan

SIS koordinerar projektet ”Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk” inom BioInnovation. Projektet engagerar idag ett 20-tal organisationer. Nyligen presenterades projektet på ett seminarium om standarder för biobaserade lösningar som arrangerades av SIS, Svenska institutet för standarder.

Målet för projektet ”Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk” är att bygga vidare på befintliga standarder för biobaserade produkter och anpassa dem till svenskt skogsbruk.

I arbetet finns representanter från företag, myndigheter och forskning.

Ett av företagen som deltar i projektet ”Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk” är BillerudKorsnäs. Under seminariet, som hölls den 14 oktober, berättade Pernilla Ståhle, Director Product Management, om företagets flaggskeppsprojekt och om hur BillerudKorsnäs drar nytta av standarder i utvecklingsarbetet.

– Vi har standarder kopplade till samtliga våra produkter. Antingen använder vi de standarder som är framtagna av SIS, eller så arbetar vi fram egna eller använder kundens. Standarder är ett sätt för oss att kunna bevisa våra produkters värde, säger Pernilla Ståhle.

Lena Sammeli, hållbarhetschef på Sveaskog.

Lena Sammeli, hållbarhetschef på Sveaskog, är en av de aktiva deltagarna i projektet.

Projektet ”Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk” pågår under två år och ska leverera en handbok för hållbarhetskriterier, produktkategoriregler (PCR) samt dataset för livscykelanalys (LCA).

– Standarder ger nytta i hela värdekedjan, både uppströms gentemot entreprenörer och transportörer och nedströms. Kundernas kunder kommer att styra de beslut vi tar i framtiden. Därför är det viktigt att bygga ihop kraven och få en enhetlig kommunikation, säger Lena Sammeli.

– Hela värdekedjan måste kunna ställa rätt frågor för vi ska kunna främja utvecklingen av det biobaserade samhället. Det här arbetet lägger grunden för en kommunikation som exempelvis gör det lättare för kunderna att jämföra. För kunderna ska det vara lätt att välja en hållbar leverantör och vara enkelt att jämföra olika material med varandra. Enhetliga standarder och en gemensam terminologi spelar en viktig roll i detta, förklarar Lena Sammeli.

Handboken för hållbarhetskriterier tar upp kriterier för biomassaproduktion när det gäller sågtimmer, massaved och biobränsle. Materialet kommer att bli ett komplement till det certifierade skogsbruket. De befintliga europeiska standarderna för biobaserade produkter utgör en bas för arbetet och i projektet tillämpas standarderna för att passa svenska förutsättningar.

– En aspekt av arbetet är att det förhoppningsvis kan ge en ökad förståelse inom EU för vårt arbete i Sverige med hållbart skogsbruk, förklarar Lena Sammeli.

Det finns ett utkast av handboken framtagen som snart går på en semipublik remiss. Nästa steg blir att produktkategorireglerna ska gå ut på en publik konsultation. Under våren 2020 kommer projektet bjuda in till seminarium för att presentera resultaten.

Läs mer om projektet här.