Forskningssamverkan bakom beräkningar för produktkategoriregler

Nyligen publicerades produktkategoriregler för skogsbruk i det internationella EPD-systemet. Produktkategorireglerna och dess beräkningsgrunder bygger på ett forskningssamarbete mellan flertalet aktörer i projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk som finansierats av BioInnovation.  

En produktkategoriregel, eller PCR som det ofta förkortas, innehåller instruktioner som beskriver hur livscykelanalyser inom en viss produktkategori ska utföras.

Lars Wilhelmsson, senior forskare på Skogsforsk berättar mera om de principer, modeller och system som de nu framtagna produktkategorireglerna bygger på. Skogforsk har arbetat med delprojektet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktkategorireglerna bygger på att summera det som händer i hela skogslandskapet på årsbasis och beakta både biogena och fossila flöden av kol och koldioxid i det brukade skogslandskapet.

Lars Wilhelmsson, Skogforsk

Lars Wilhelmsson, Skogforsk.

– Vi har tagit fram en beräknings- och redovisningsmodell för att summera biogena respektive fossila flöden av kol och koldioxid från det brukade skogslandskapet. I modellen ingår landskapets nettoupptag av koldioxid genom den växande skogen och uttaget av bundet kol i det som benämns ”basic forest products”, det vill säga årsskörden av timmer, massaved och skogsbränsle från landskapet. Nedbrytning av organiskt material i skogen ingår också, förklarar Lars Wilhelmsson.

I projektet har en genomgång av olika studier om det nordiska skogsbrukets påverkan på kollagret i marken genomförts. Ambitionen är att ta detta arbete vidare till vetenskaplig publicering.

– Vi drar tills vidare slutsatsen att variationen i landskapet kan vara stor, men att summan av bindning och emissioner ifrån markens kollager i det brukade svenska skogslandskapet är 0 eller nära 0, berättar Lars Wilhelmsson och förklarar vidare;

– Emissioner från maskinarbetet med skörd, gallring, eventuell gödsling, röjning, plantproduktion och markberedning är naturliga delar i LCA, liksom transporterna av de skördade produkterna till industrier och värmeverk. Väghållning i skogsbilvägnätet ingår också. Vi mäter eller beräknar summan av alla dessa effekter på årsbasis för hela landskapet.

För att beräkningarna ska ge tillförlitliga resultat ser projektgruppen att data över flera år behöver användas – och att områdena som beräknas behöver vara väl tilltagna.

– För att beräkningarna ska ge stabilare resultat bör beräkningsgrunden utgå från tillräckligt stora landskap, till exempel skogsinnehavet för ett större företag eller region i Sverige, och att data för 3–5 år används för att beräkna årsmedelvärden, avslutar Lars Wilhelmsson.

Fakta: Vad är biogen koldioxid respektive fossil koldioxid?
Biogen koldioxid (CO2) innehåller kol som ingår i det biologiska kretsloppet. Fossil koldioxid innehåller kol från fossila inlagringar. Källa: Naturvårdsverket.

Läs mer om projektet i artikeln: ”Produktkategoriregler för skogsråvara publicerade”

Läs mer om projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk.