Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan kan den fungera som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Handboken har tagits fram inom projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk som pågått inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation i drygt två år. Den är en vägledning till standarden SS-EN 16751:2016 Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier som tagits fram på uppdrag av EU-kommissionen. Standarden beskriver allmänna, miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter som ska beaktas vid biomassaproduktion. Dessa aspekter beskrivs i handboken kopplat till svensk skogsråvara, och handboken kan på så vis hjälpa organisationer att besvara de krav och indikatorer som standarden innehåller. Cirka 20 aktörer har samverkat inom projektet, och handboken har även skickats för kommentarer till ytterligare nyckelintressenter.

Maria Gustafsson. Foto Sten Jansin

– Hela värdekedjan finns representerad, och bredden av intressenter har varit en framgångsfaktor. Nu hoppas vi att branschen ska använda sig av handboken så att alla de möjligheter vi och intressenterna sett blir till verkliga fördelar i arbetet med att ställa om till en bioekonomi, säger Maria Gustafsson.

Karin Vestlund Ekerby

 

– Standarden och handboken ger inga gränsvärden utan har fokus på ett systematiskt arbetssätt och att förmedla transparent och relevant hållbarhetsinformation. Syftet är att fokus ska läggas där det gör störst skillnad, det vill säga genom att dels ta tillvara de möjligheter till positiv påverkan som finns och dels förebygga och motverka de risker som identifieras och att redovisa detta, säger Karin Vestlund Ekerby på SIS som projektlett framtagandet av handboken tillsammans med Maria Gustafsson.

Fler röster

Lena Sammeli Johansson, hållbarhetschef på Sveaskog, har varit ordförande för projektets styrgrupp.

Lena Sammeli Johansson

–  Jag ser att handboken kan komma till stor nytta för branschen, att den kan hjälpa till att öka attraktiviteten för svensk skogsråvara på en internationell marknad och på så sätt skapa både affärsnytta och kundnytta i flera steg. Vi på Sveaskog diskuterar för tillfället hur vi ska implementera och använda handboken för att utnyttja de möjligheter den ger oss på bästa sätt, säger Lena Sammeli Johansson.

Sara Rindeskog

Sara Rindeskog är hållbarhets- och certifieringsansvarig på Holmen Skog som är en av de aktörer som ingått i projektgruppen.

– Syftet med den europeiska standarden är att främja biobaserade produkter. Kunder kan komma att be oss att berätta hur vi förhåller oss till standarden och handboken blir en bra vägledning för oss. Därmed får vi i Sverige ett försprång då grunden redan finns i handboken, säger Sara Rindeskog och fortsätter;

– Handboken är även en bra kunskapssammanställning om svenskt skogsbruk och kan därför användas som ett slags uppslagsverk, både för dem som redan är insatta i frågorna och för dem som vill lära sig mer.

Här hittar du handboken: Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara – Vägledning till SS-EN 16751:2016 Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier på SIS webbplats: https://www.sis.se/bcker/hallbarhetsaspekter-for-svensk-skogsravara–vagledning-till-ss-en-167512016-biobaserade–f4650b5e/

FAKTA

Handboken har tagits fram inom projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Projektet har arbetat med hållbarhetsfrågor kopplade till skogsbruk och har arbetat med tre huvudsakliga områden; hållbarhetskriterier, livscykelanalys och kommunikation.

I projektet deltog följande organisationer: Bergvik skog, BillerudKorsnäs, Domsjö Adityabirla, Energiföretagen Sverige, Essity, Holmen, IVL Svenska Miljöinstitutet, LRF, Mondi, Riksbyggen, RISE, SCA, Sekab, Setra, SIS, Skogforsk, Skogsindustrierna, Sveaskog, Södra skogsägarna och Upphandlingsmyndigheten.

Mer information om projektet: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk