Circular Textile Innovations – Sustainable system change in the textile industry

Innovationsprojektet Circular Textile Innovations (CITEX) ska bidra till en cirkulär, giftfri och biobaserad textilvärdekedja i Sverige. Delprojekten fokuserar på tekniker för återvinning av textil och innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker för biobaserad råvara och bidrar därmed till visionen om en cirkulär bioekonomi.

 


Se film om Circular Textile Innovations där Hanna de la Motte, f.d RISE, Åsa Östlund, TreeToTextile och Nawar Kadi, Högskolan i Borås, berättar mera om projektet.

Därför är detta viktigt

Årligen produceras närmare sju miljoner ton regenererad cellulosa (viskos, lyocell etcetera). Tillväxttakten är hög. I omställningen för cirkulär ekonomi behöver återvinning av dessa fibrer utvecklas för att den biobaserade resursen ska kunna återinföras till marknaden efter användning.

Under 70-talet och framåt flyttade en stor del av den svenska textilindustrin utomlands. Innovationsprojektet Circular Textile Innovations vill samla och åter knyta ihop den textila värdekedjan i Sverige och bidra till en mer hållbar sådan. För att få en stark och hållbar värdekedja behöver exempelvis frågor kring återvinning och garnspinningsteknik lösas.

Innovationsprojektet har föregåtts av en områdesanalys (pdf) genomförd av Trossa, ett förprojekt genomfört av IVL och RISE och flera företagsdialoger och runda bordssamtal för att kartlägga utvecklingsbehoven. Här kan du läsa mer om förprojektet och utvecklingsprojektet.

Illustration över de tre stegen i projektets framväxt.

Figur 1. Projektets framväxt.

 

Delprojekt och förväntat resultat

Projektet omfattar tre större delprojekt och ett samlande koordineringsprojekt.

Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF)

Delprojektet Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF) kommer studera sorteringsteknik, hantering av färgämnen och olika återvinningsprocesser. MMCF står för Man-Made Cellulose Fibers. Syftet är att undersöka hur fibrerna kan ingå i cirkulära giftfria flöden. Resultatet kan innebära att fibrerna blir nya textilfibrer, förpackningar eller kemiska byggstenar.

Delprojektet omfattar 7 105 000 kr och ska genomföras under 2,5 år.

Projektledare: Maria Ström, The Loop Factory

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Södra, Röda Korset, RISE, MoRe Research, Imogo, Lunds universitet, Tree To Textile, Loop Factory, BASF, IVL Svenska Miljöinstitutet, Valmet, TEKO, Albany International och Smart Textiles.

Läs mer om delprojektet

 

Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker

Delprojektet Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker kommer att undersöka nya fiberblandningsalternativ och nya garnspinningstekniker för att öka användningen av biobaserade och återvunna fiberslag i teknisk- och högprestandatextil, men även för mindre krävande applikationer.

I delprojektets huvudfokus ligger att utveckla garner som gör det möjligt att ersätta hållbarhetsmässigt lågpresterande fibertyper med mindre miljöbelastande alternativ. Delprojektets resultat ska kunna användas både i dagens och framtidens linjära respektive cirkulära system. Sammantaget ska det bidra till ökad användning av biobaserade, återvunna eller andra mer hållbara textilmaterial jämfört med dagens.

Delprojektet omfattar 9 845 000 kr och ska genomföras under 2,5 år.

Projektledare: Projektledare är Anna Hammarstedt, IVL.

Projektdeltagare: IVL Svenska Miljöinstitutet, Textilhögskolan i Borås, RISE, Tree To Textile, Houdini, Albany International, Peak Performance, Stadium, Trikåby, ICA och FOV Fabrics.

Läs mer om delprojektet

 

Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet

Delprojektet Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet ska ta fram en roadmap som ska bidra till ett välfungerande cirkulärt ekosystem för textilt avfall och minskad användning av fossila råvaror. I förprojekten har en textilrivningsanläggning i kommersiell skala identifierats som en viktig pusselbit för ett mer effektivt resursutnyttjande av den textila avfallsströmmen. Delprojektet ska därför undersöka förutsättningarna för att etablera en svensk kommersiell textilrivningsanläggning med sikte på etablering av en pilot- eller demoanläggning.

Delprojektet omfattar 4 360 000 kr och ska genomföras under 2 år.

Projektledare: Johan Strandberg, IVL.

Deltagare: IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE, Elis, Wargön Innovation, The Loop Factory, Sporda Nonwoven, SYSAV, BjörkåFrihet, Houdini, Samhall, ICA, Albany International, Stadium, Trikåby, Human Bridge och Röda Korset.

Läs mer om delprojektet

 

Koordineringsprojekt

Koordineringsprojektet ansvarar för kommunikation och resultat- samt informationsspridning mellan delprojekten och för att skapa mötesplatser och samverkan.

Projektledare: Heidi Hautajärvi Stenmark, RISE samt Erik Perzon, IVL

Figur över projektets önskade effekter.

Figur 2. Önskade effekter av projektet.

Projektet pågår under tre års tid och delprojekten och koordineringsprojektet har en sammanlagd budget om 22,7 Mkr.

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022: