Förprojekt inför BioInnovations textilsatsning 2021

BioInnovation tar nu nästa steg mot en ny stor satsning för biobaserad textil. I ett förprojekt med fokus på celluosabaserade produkter från skogsråvara och återvunnen vara ska möjligheter och behov för utvecklingen i Sverige värderas och prioriteras. Målet är att mejsla fram ett strategiskt projekt som kan bidra till att svensk industri står redo att bättre möta en ökad efterfrågan på och användning av biobaserade material med sikte på år 2026.

Det pågår en spännande utveckling i Norden inom textil från cellulosa, och framförallt från skogsråvara. Sverige har också tagit betydelsefulla steg när det gäller återvinning av textilfibrer. Under våren 2020 tog konsultföretaget Trossa på BioInnovations uppdrag fram en områdesanalys för biobaserad cirkulär textil. Som en fortsättning på det arbetet startar nu ett förprojekt i två delar.

Förprojektet ska ge BioInnovation en bra bas för nästa stora satsning inom textilområdet.

– Vi kommer att undersöka vilka de viktigaste utvecklingsfrågorna är där företagen vill bidra, föreslå en konkret projektstruktur och inriktning för en framtida strategisk satsning, berättar Hanna de la Motte, RISE, som är projektledare för det av projektets två delar som handlar om filament- och fibertillverkning i Sverige.

– Genom nära samarbete mellan de båda förprojekten ska vi se till att en kommande satsning från BioInnovation bidrar precis där vi ser störst potential för ökat värdeskapande ur ett svenskt perspektiv, både vad gäller ökad inhemsk produktion men också möjligheter för cellulosatextil att ta marknadsandelar i nya applikationsområden, säger Erik Perzon, IVL, som leder delprojektet om cellulosafiberns egenskapsrymd och applikationsområden.

Värdekedjan för filament- och fibertillverkning.

Värdekedjan för filament- och fibertillverkning.

 

 

 

Delprojekt A – Filament- och fibertillverkning i Sverige

Hanna de la Motte, RISE.

Hanna de la Motte, RISE.

För att svensk innovationskraft och industri ska kunna möta ett ökat behov av cellulosabaserade filament och fibrer, behövs olika förändringar och optimeringar göras i samspel över värdekedjan. Tillgången på och egenskaperna för den cellulosabaserade råvaran behöver kartläggas, det behövs en samordning och eventuell utveckling inom teknik- och processlösningar samt test- och demonstrationsanläggningar för förädling av råvaran till färdig produkt. Slutprodukter behöver designas utifrån en marknadsmässig potential och cirkularitet.

Projektledare:
Hanna de la Motte, RISE
e-post: hanna.delamotte@ri.se

Delprojekt B – Cellulosafiberns egenskapsrymd och applikationsområden

Erik Perzon

Erik Perzon, IVL

Delprojektet ska ge ett förslag för framtida projekt inom bio- och/eller cellulosabaserad textil. Fokus ska sättas på innovationsmöjligheter inom fibrernas egenskapsrymd och marknadspotential till större användning, det vill säga en breddad applikationsprofil, för cellulosatextil. Här ska delprojektet ta hänsyn till de områden där ett svenskt projekt har störst möjlighet att få internationellt genomslag, och därmed också titta på avgränsningar.

Projektledare:
Erik Perzon, IVL Svenska Miljöinstitutet
e-post: erik.perzon@ivl.se

Förprojektet pågår mellan den 19 oktober och 31 december 2020.