Tillbaka till alla Utlysningar

Biobaserade Innovationer i offentligt finansierad verksamhet

  • Utlysningen stängde 2016-04-05.

Utlysningen skulle stimulera innovationer som ledde till nyskapande biobaserade material, produkter och tjänster inom ramen för offentligt finansierad verksamhet.

Varför var utlysningen viktig?

Bakgrunden till utlysningen var att den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för uppskattningsvis 600 miljarder kronor. Genom att implementera och använda innovativa biobaserade lösningar i offentligt finansierade verksamheter kan miljömålen nås och utlysningen skulle vara en del i det.  Utlysningen skulle också möjliggöra att förbättrade material, produkter och tjänster inom det biobaserade området fick en möjlighet att implementeras i större volymer. På så sätt kunde samhällsutmaningar mötas samtidigt som tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag kunde främjas.

Utlysningens mål

Medverkande projekt skulle adressera biobaserade innovationer med marknadspotential hos offentligt finansierad verksamhet. Fokus för projekten var att utveckla nya material, produkter och tjänster eller på att undersöka möjligheter till helt nya funktioner (d.v.s att tillämpa ett redan befintligt material i en helt ny miljö). Dessa projektförslag skulle bygga på redan framtagna forskningsresultat och den tekniska mognadsgraden för projekten förväntades därför ligga inom intervallet 4-7 på TRL-skalan.

Vad ville man uppnå?

Syftet med utlysningen var att öka konkurrenskraften i den biobaserade sektorn genom att stödja samverkansprojekt som väsentligt kunde bidra till övergången till en bioekonomi. I och med denna utlysning ville man skapa förutsättningar för utveckling av nyskapande biobaserade material, produkter och/eller tjänster för offentligt finansierad verksamhet. De nya material, produkter och tjänster som togs fram skulle ha marknadspotential hos offentligt finansierad verksamhet i Sverige men även ha potential att kunna exporteras.

Vem kunde söka?

Utlysningen riktade sig till aktörer som ville samverka och ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster utifrån väl definierade behov hos offentligt finansierad verksamhet. Projektets deltagare skulle bestå av minst tre parter varav minst en från näringslivet och minst en från offentligt finansierad verksamhet.

Hur stort bidrag gavs?

Utlysningen hade en budget på 32 miljoner kronor som skulle finansiera ca 8-12 projekt. Vinnovas bidrag kunde maximalt att uppgå till 5 miljoner kronor per projekt samt utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Projektparter från näringsliv och offentligt finansierad verksamhet skulle bidra med minst lika mycket som de sökta medlen.

Utlysningen var öppen under 2016 och projekten som finansierades pågick under maximalt 3 år. Information om projekten finns under Tematiska projekt på vår projektsida.

Projekt som beviljats medel

3D utskrivna proteser baserade på skogens råvaror(AMPOFORM)
Biobaserade riskavfallsbehållare i vården
Biobaserade och innovativa material för ljudabsorbenter i offentliga lokaler
Biobaserade innovationer i vården ger effektiva produkter och lösningar
Förnybara former i hälso- och sjukvården
Onskin – 3D Biomaterial från skogen
Ny teknik för hållbar och effektiv återvinning av näringsämnen från avloppsslam genom förbränning