Biobaserade och innovativa material för ljudabsorbenter i offentliga lokaler

Projektbudget: 5,6 MSEK (varav 2,786 MSEK är offentliga medel)
Projektlängd: 2,5 år, 20 juni 2016 till 31 dec 2018
Aktörer: Swerea IVF AB (projektledning), Hampaprodukter, OrganoClick AB, Saint-Gobain Ecophon AB, Swt Development AB, Västra Götalands läns landsting

Projektet ska visa på möjligheter att utnyttja avfallsmaterial och biomaterial som resurs och hur man genom att tänka tvärsektoriellt kan öppna helt nya värdeflöden för material. Genom att blanda material kan även uppgradera samtliga ingående råvaror till en högvärdig slutprodukt med stor flexibilitet i materialegenskaper.
Målet för projektet är en biobaserad ljudabsorbent som är godkänd att montera i tak och som kan ersätta dagens mineralbaserade material. För detta krävs det att produkten har ett godkänt och miljöriktigt flamskydd, detta utvecklas i projektet. Projektet startar på TRL 4-5 och avsikten är att demonstrera prototyper i en verklig tillämpningsmiljö vilket motsvarar TRL 7.