Biobaserade och innovativa material för ljudabsorbenter i offentliga lokaler

Projektet pågick mellan juni 2016 och september 2019.

Projektet skulle visa på möjligheter att utnyttja avfallsmaterial och biomaterial som resurs och hur man genom att tänka tvärsektoriellt kan öppna helt nya värdeflöden för material. Genom att blanda material skulle man även kunna uppgradera samtliga ingående råvaror till en högvärdig slutprodukt med stor flexibilitet i materialegenskaper.

Deltagare

RISE IVF AB, Hampaprodukter Sverige Ek. för., OrganoClick AB, Saint-Gobain Ecophon AB, The Loop Factory AB, Västra Götalands Läns Landsting, Miljösekretariatet respektive Tvätteri Allingsås.

Budget

Projektets budget var 5 600 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Projektet har bidragit till en biobaserad samhällsekonomi genom att hitta tillämpningar för textilt avfall från verksamheter i landstingens regi och genom att kombinera detta med naturfiber (hampa) har basen för nya produkter och värdekedjor formats. Även ett mer miljövänligt flamskyddsmedel har utvecklats i projektet som kan användas för olika textila produkter och kan bli en betydande exportvara.

Förväntade resultat

Målet för projektet var en biobaserad ljudabsorbent som är godkänd att montera i tak och som kunde ersätta dagens mineralbaserade material. För detta krävdes det att produkten hade ett godkänt och miljöriktigt flamskydd, vilket skulle utvecklads i projektet. Avsikten var också att demonstrera prototyper i en verklig tillämpningsmiljö.

Konkreta resultat

Projektet har arbetat med att ta fram en ljudabsorbent baserad på hampa, återvunnen textil, bindemedel och brandskydd för att sättas i tak på samma sätt som glasfiberbaserade plattor. Varje del (arbetspaket) har fungerat som tänkt i projektet, där alla parter har levererat enligt plan. Dessvärre uteblev finalen med en demonstration i en verklig lokal på grund av att de tuffa brandkraven inte uppnåddes, projektet försökte in i det sista men lyckades tyvärr inte och nu efter projektet bedömer vi att det är mycket svårt att uppnå kraven med organiska material och ofarliga brandskyddsmedel.

Leveranser;

  • Fungerande mer miljöriktigt flamskydd
  • Process för tillverkning av basmaterial bestående av korta fibrer <30 mm
  • Basmaterial med godtagbar ljudabsorption
  • Basmaterial med tillräcklig styvhet för tänkt applikation
  • Process för applicering av flamskydd till hampa och återvunnen textil
  • Flamskyddat lim (utöver plan)
  • Demonstratorer i olika former, ytvikter, färger med olika ytbeläggningar och liknande
  • Nya projekt och uppdrag för ingående parter

Projektet har fungerat som en grogrund och inspirationskälla för produkter som utvecklats i senare offentliga projekt och direkt hos involverade företag och visat främst på möjligheterna att använda återvunnen textil i liknande tillämpningar. Projektet visar även på vikten av en samlad svensk/nordisk satsning på beredning av areella växtfibrer. Dessutom har det utvecklade flamskyddet potential att ersätta befintliga mindre hållbara flamskydd i till exempel gardiner och vägghängda ljudabsorbenter.

Nästa steg

För att ta nästa steg mot en produktlansering behöver antingen nivån på brandklassning minskas eller brandskyddet väsentligt förbättras vilket är svårt med organiska material. Det nyutvecklade flamskyddet går att användas på textila material där det finns en klar marknadspotential och möjligheter till följdprojekt.

Metoden för luftformering av korta fibrer (<30 mm) har under projektets gång förfinats vilket öppnar för möjligheter att utveckla produkter som baseras på en liknande fibermatta. Återvinning av textil från sjukvården har redan genererat ett antal följdprojekt och intresset är stort då detta utgör en av de mer homogena och förutsägbara materialströmmarna av uttjänt textil. Hampaodlarna efterfrågar ytterligare projekt, främst för att titta på beredningen av hampa för att bland annat säkerställa en jämnare kvalitet.