Ny teknik för hållbar och effektiv återvinning av näringsämnen från avloppsslam genom förbränning

Projektbudget: 2,232 MSEK (varav 1,116 MSEK är offentliga medel)
Projektlängd: 2 år, 13 juni 2016 till 1 juni 2018
Aktörer: Sandviken Energi Vatten AB (SEVAB) (projektledning), Sandviken Energi AB (SEAB), Andritz, Luleå tekniska universitet (LTU) och Umeå universitet (UmU)

Projektet syftar till att demonstrera ny hållbar teknik/innovation som möjliggör separation av fosfor från kommunalt avloppsslam samtidigt som innehållet av oönskade ämnen i fosfor-produkten minskas. Projektet leder dels till nya värdekedjor som sluter kretsloppet för fosfor mellan stad och land/skog och dels till nya sektoröverskridande samarbeten mellan kommunal vatten- och energiverksamhet. 

Sandviken Energi Vatten AB:s slam nyttjas i dag som täckmaterial för en deponi vid en närliggande avfallsanläggning. Deponin kommer stängas inom några år. Liknande situationer kan förväntas uppstå i andra delar av Sverige vid stängning av deponier med stort upptagningsområde, och därför behövs andra hållbara alternativ för den kommunala slamhanteringen. Projektet bygger på tidigare framtagna forskningsresultat (TRL 4) som visat på möjligheten att in-situ i förbrännings-anläggningen extrahera fosforrika askgranuler som senare kan nyttjas som råvara till gödsel-produktion alternativ spridas direkt på åkermark. Målsättningen är att efter genomfört projekt ha nått TRL 5 genom att tekniskt verifiera optimala egenskaper för askgranulen samt hur denna skall avlägsnas från fluidbädden.