Förnybara former i hälso- och sjukvården

Projektet pågick mellan juni 2016 och december 2018.

Projektet har, utifrån ett behovsperspektiv, arbetat med att hitta ersättningsprodukter för plast inom sjukvårdssektorn. En stor vikt har lagts på att involvera behovsägarna, i detta projekt, Region Halland och Västra Götalandsregionen, för att åstadkomma ökad medvetenhet. Detta har gjorts genom workshops för behovsanalys och aktivt deltagande i utveckling och testning av prototyper i testmiljöer. Processen har varit iterativ med stort engagemang från många olika intressenter i värdekedjan.

Deltagare

Region Halland, Södra, The Loop Factory, Högskolan i Halmstad och Västra Götalandsregionen.

Budget

Projektets budget var 7 800 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Inom offentlig sektor hanteras stora mängder plastbaserade engångsmaterial som genom produktlivscykeln leder till negativa effekter på människor, djur och miljö. Projektet avsåg därför utveckla kommersialiserbara biobaserade produkter som kan ersätta engångsartiklar i plast i sjukvården.

Förväntade resultat

Målet i detta projekt var att ta fram form, funktion och affärsmodeller för minst två biobaserade produkter som möter verkliga behov i sjukhusmiljö. Efter projektet var målsättningen att investera i industriell produktion för att möta internationella marknader.

Konkreta resultat

Projektet utgick ifrån en behovsanalys tillsammans med regionerna för att hitta lämpliga produkter att byta ut i verksamheterna. Det resulterade i två fysiska demonstratorer, ett mattråg och en kräkpåse, som båda har testats och utvärderats i projektets testmiljöer (regionernas verksamheter) och anses möjliga för kommersialisering.

I projektet utvärderades mattråget i störst omfattning och ledde till teknikutveckling av ett helt nytt förpackningskoncept – Nowa FoodTray, ett cellulosabaserat mattråg med barriär.

Under projektperioden har inte bara nya produkter och produktionsmetoder utvecklats, utan också parternas innovationsarbete och kompetens inom området har stärkts. Nya kontakter och samarbeten har etablerats. Projektets proaktiva arbete har bidragit till förändringen i Västra Götalandsregionens upphandlingsförfarande för engångsplastartiklar för mattråg och medicinmuggar.

Nästa steg

The Loop Factory har efter avslutat projekt beviljats ytterligare medel för att gå vidare med kommersialisering av produkten. Region Halland har även inlett processen med att köpa in mattråg i förnybart material i nästa upphandlingsrunda.