Miljonprojekt om biobaserade innovationer redo för nästa steg

Sex projekt har beviljats totalt 16,8 miljoner kronor i steg 2 av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning. Gemensamt för samtliga är att de alla tar sin utgångspunkt i en radikal och innovativ frågeställning.

Projekt som visat sig lyckosamma i BioInnovations utlysningsform Hypotesprövning steg 1 kan gå vidare och ansöka om steg 2. I steg 2 får projekten under en längre tidsperiod en större finansiering för att utveckla den bekräftade hypotesens unika kundvärden och marknadsmöjligheter nationellt eller internationellt. Nyligen beviljades sex nya projekt medel för att fortsätta utforska sina hypoteser.

– Vi har ett stort flöde av steg 1-projekt som är tekniskt eller kommersiellt nyskapande. Många av dessa lyckas bekräfta sin hypotes, och det är viktigt att vi då kan erbjuda dem möjlighet till större finansiering för att arbeta vidare och i slutändan bidra till mer biobaserat på marknaden. Det har betydelse för klimat och miljö, men också för svensk konkurrenskraft, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

– Vi ser nu spännande projekt som går in i steg 2, vilket innebär en utveckling av den bekräftade hypotesen. De pågående projekten utvecklar viktiga tekniker som kommer att göra avsevärd skillnad inom alla BioInnovations tre prioriterade områden: Konstruktion & Design, Material, samt Kemikalier & Energi, säger Sverker Danielsson, biträdande programchef för BioInnovation.

De vill göra plastfria livsmedelsförpackningar marknadsledande

Ett av de beviljade projekten är Utveckling av cirkulära förpackningar baserade på kombinationen av DMF med biobaserade barriärer, som leds av företaget PulPac och har en total budget på 8,3 miljoner kronor. Problemet som projektet adresserar är den höga belastningen som förpackningsavfall har på miljön.

Sanna Fager, PulPac. Fotograf: Emelie Andersson

– Bara i Europa har vi tiotusentals förpackningsproducenter som behöver ställa om till biobaserad råvara. Det kommer att kräva stora investeringar, säger projektledare Sanna Fager på PulPac.

PulPac har utvecklat Dry Molded Fiber (DMF), så kallad torrformning – en banbrytande och nu patenterad hållbar process som tillåter tillverkning av komplexa 3D-former baserade på vilken cellulosafiber som helst.

– Projektet innebär att vi kan utveckla en komplett lösning där vi erbjuder både tekniken och en optimal barriär för deras produkt. Producenterna kommer upp i storskalig produktion snabbt samtidigt som det är kostnadseffektivt, säger Sanna Fager.

Fler projekt som har beviljats finansiering i steg 2:

3D-Cellfilament

Den additiva tillverkningsindustrin växer snabbt och kolfiber är vanlig som armering i 3D-filament, men kolfiber tillverkas från fossilbaserade petrokemikalier. Projektet vill i stället armera med förnyelsebar och återvinningsbar nanocellulosa och därmed driva på utvecklingen av mer förnyelsebar och biobaserad teknik och samhällsekonomi.

Leds av: Infold AB
Total budget: 4 MSEK

Högpresterande syllar från restprodukter av KL-skivor för prefabricerat volymbyggande i trä

Hypotesen för projektet är att det går att avsevärt öka möjligheterna att bygga högt med prefabricerade regelstommar i trä. Tanken är att kritiska delar som belastas vinkelrätt fiberriktningen där trämaterialet är vekt i stället ersätts av en restprodukt som uppstår vid tillverkning av korslimmat (KL) trä och som idag förbränns. Den nya produkten har betydligt högre styvhet och hållfasthet än den som används vid trähusproduktion idag. Sammantaget innebär det att mängden restmaterial som produceras vid KL-tillverkning minskas och att egenskaperna i trähus där produkten används avsevärt förbättras. Förhoppningen är att stärka konkurrenskraften för resurseffektivt hållbart träbyggande.

Leds av: Karlstads universitet
Total budget: 6,3 MSEK

FORMILL – nytt revolutionerande biomaterial från restströmmar med unik uppskalningsprocess

I projektet undersöks möjligheten att öka förädlingsvärdet av biomassa genom att skala upp tillverkningen av produkter från det nyutvecklade biobaserade materialet Formill. Materialet utvinns ur restströmmar från matsvamptillverkning i en typ av materialsammansättning som använder svampmycel som bindemedel.

Leds av: Formsson AB
Total budget: 6,1 MSEK

Nya hållbara specialkemikalier för massa- och pappersindustrin

Syftet med projektet är att främja introduktionen av biobaserade ytaktiva produkter i en industri som strävar efter att kontinuerligt förbättra sitt miljöavtryck. Därigenom kan kemiindustrin möta den växande efterfrågan från massa- och pappersindustrin på hållbara och funktionella lösningar och ligga i framkant i övergången till en cirkulär ekonomi.

Leds av: BIM Kemi Sweden
Total budget: 6 MSEK

Resurseffektiv biobaserad sammanfogning av KLT

Företaget Moditri har utvecklat en ny sammanfogningsteknik, XLoc™, som ersätter dagens skruvförband i biomaterialet korslimmat trä (KLT/CLT) och därmed reducerar koldioxidavtryck. Sammanfogningstekniken gör att bjälklagen kan återbrukas, att skivorna sammanfogas momentant vid placering och att skarven blir osynlig. I detta projekt ska tekniken göras redo för kommersialisering.

Leds av: Moditri
Total budget: 4 MSEK

Läs mer om utlysningarna