Tillbaka till alla Utlysningar

Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet

  • Utlysningen stängde 2020-04-07.

BioInnovation ville i denna utlysning stötta projekt som arbetade med utveckling av nya högpresterande materiallösningar eller nya sätt att använda material. Materialen skulle helt eller delvis vara biobaserade och det måste finnas en cirkulär plan i designen samt ett helhetsperspektiv gällande minskad klimatbelastning.

Varför var utlysningen viktig?

Det finns ett växande krav från samhälle och konsumenter på produkter och lösningar med minskad klimatbelastning. Det innebär också minskat fossilberoende, ökad användning av förnybara råvaror och ett resurseffektivt nyttjande genom cirkulära materialflöden. Idag finns dock få biobaserade alternativ med tillräcklig prestanda för att helt ersätta befintliga materiallösningar. Men man kan i många fall ersätta en del av det fossilbaserade materialet genom att kombinera det med biobaserade material. Denna samverkan kan definieras på flera nivåer, både i system där materialen har olika kompletterande funktioner och i komponenter där materialen skapar en ny gemensam funktion. Den här utlysningen ville uppmuntra och stötta utvecklingen av biobaserade alternativ som fungerar i cirkulära flöden.

Vad ville man uppnå?

BioInnovation ville med den här utlysningen öka andelen biobaserade material anpassade för cirkulära flöden på marknaden. Utlysningen riktade sig till projekt som ville utveckla biobaserade material eller materialsystem som gav lika bra eller bättre prestanda än befintliga produkter. Även materialsystem som bestod av biobaserade komponenter blandat med andra material var relevanta för utlysningen. Materialen och materialsystemen skulle vara designade för cirkulära flöden. Det innebär att komponenterna ska vara möjliga att återanvända och/eller återvinna som råvara i samma eller andra värdekedjor. Projekten kunde arbeta med utveckling av nya materiallösningar eller utveckling av nya tillämpningar.

Vid nya tillämpningar användes existerande material men där man utvecklade nya processer för återvinning och produktion av biobaserade material designade för cirkularitet. Tänkbara områden för projekten var inom förpackning, bygg och fordon men andra områden var inte uteslutna. Hållbarhetsbedömningar, exempelvis genom livscykelanalys, skulle ingå i alla projekt. Även utveckling av nya affärsmodeller kunde ingå om det främjade fortsatt kommersialisering.

Vem kunde söka?

Utlysningen vände sig till företag och FoU-utförare som vill ta fram material, produkter och processer som kunde ingå i cirkulära materialflöden. Det kunde vara tillverkare, leverantörer, användare och återvinningsaktörer samt universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Hur mycket kunde man söka?

Utlysningen hade en budget på 20 miljoner kronor. Ett projekt kunde beviljas högst 6 miljoner kronor och högst 50 procent av projektets totala budgeterade stödberättigade kostnader i bidrag. Resterande 50 procent skulle finansieras av projektparter som är företag.

Utlysningen var öppen under 2020 och projekten som finansierades pågick under maximalt 2,5 år. Information om projekten finns under Tematiska projekt på vår projektsida.

Projekt som har beviljats medel

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader
Framställning och cirkulation av PLA från skogsråvara
100 % fossilfria byggskivor och byggelement
Kostnadseffektiv och cirkulär metod för tillverkning och återvinning av biobaserad PTT fiber i textilindustrin
Nya stärkelsebaserade limsystem för att möjliggöra återvinning av träfiberskivor