CircleStretch – Kostnadseffektiv metod för tillverkning och återvinning av biobaserad PTT-fiber i textilindustrin

Biobaserad polytrimetylentereftalat (PTT), vilket ingår i Sorona® och Lyckra T400®, är ett idealiskt fibermaterial för textilindustrin när det gäller teknisk prestanda och hållbarhet. Men den höga kostnaden för PTT-fibrer och återvinningsfrågor hindrar tillämpningen av det i textilindustrin.

Branschpartnerna bakom detta projekt har identifierat de höga kostnaderna och avsaknaden av återvinningsmöjligheter som de största hindren för att PTT ska kunna ta en större marknadsandel. Tanken är att använda glycerol, en biprodukt från biodieselproduktion, och glukos från skogsbruks- och jordbruksrester. Detta för att skapa en kemikalie med högt värde till en låg kostnad och skapa en kemisk återvinningsväg för uttjänta polymerer producerad från denna avfallskälla. Frikoppling från fossil olja, minskning av produktionskostnaderna och ökad återvinning kommer att bidra till en cirkulär biobaserad ekonomi.

Målet med detta projekt är att;

  • Utveckla kostnadseffektiva produktionsvägar för biobaserad 1,3-PDO och använda det som en byggsten för biobaserad PTT-syntes
  • Utveckla en hållbar väg för kemisk återvinning av PTT-textilavfall från den befintliga textilavfallsströmmen
  • Utvärdera de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att ha PTT i en polyesteråtervinning.

Därför är detta viktigt

Projektet hjälper den svenska textilindustrin att hitta fiberalternativ som är gjorda av hållbart råmaterial och att hantera avfall från sina produkter, vilket stärker utvecklingen mot cirkulär ekonomi inom textilindustrin.

Förväntat resultat

Projektet förväntas utveckla ett kostnadseffektivt sätt att producera biobaserad PTT och etablera en cirkulär strategi för tillämpningen av biobaserad PTT i textilindustrin.

Deltagare

RISE, Lunds universitet, Volvo Cars, Borgstena, FOV, IKEM, Kemikaliegruppen vid RISE samt ytterligare ett företag.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4 217 000 MSEK och pågår mellan juni 2020 och december 2022.