Framställning och cirkulation av PLA från skogsråvara

Projektet syftar till att utveckla processer samt biobaserade komponenter och produkter från skogsråvara för att möjliggöra ökad och mer hållbar användning av biobaserad plast. Mer specifikt syftar projektet till att utveckla;

  • processer för att framställa polymeren polymjölksyra (PLA) från restprodukter från skogsindustrin
  • plastmaterial och halvfabrikat baserade på skogsbaserad PLA
  • modell för cirkulationssystem för vissa tillämpningar för PLA.

Målet är att ha verifierat processer för att framställa polymeren PLA från skogsbaserad råvara, halvfabrikat och produkter av denna samt en modell för cirkulationssystem för PLA i vissa tillämpningar.

I projektet utvecklas mer specifikt processer för framställning av mjölksyra från fiberslam samt för framställning av PLA från mjölksyran. Vidare utvecklas PLA-kompound för filament för 3D-printing samt för förpackningar. Ett cirkulationssystem för PLA-baserade förpackningar som används B2B kommer att utvecklas liksom en go-to-market-strategi och affärskoncept för PLA från skogsråvara. Slutligen ingår en mer detaljerad hållbarhetsanalys för att identifiera och kvantifiera de viktigaste hållbarhetsvinsterna med PLA från skogsråvara.

Därför är detta viktigt

Omställningen från fossilbaserad till biobaserad plast går för långsamt, i många fall beroende på att det finns osäkerhet kring hållbarheten i att använda livsmedelsråvaror för produktion av biobaserad plast. Detta projekt, som använder restprodukter från skogsindustrin som råvara, kan bidra till att minska osäkerheten och samtidigt göra Sverige till en storproducent av biobaserade plastmaterial.

Förväntat resultat

PLA från skogsbaserad råvara, som till exempel restprodukter från massatillverkning, är inte huvudsakligen avsedd att ersätta PLA baserad på andra råvaror. Istället siktar projektet på att skogsbaserad PLA ska undanröja hållbarhetsrelaterade tveksamheter som finns med dagens PLA, tillverkad av socker från grödor, och nå en bred acceptans och ersätta fossilbaserade plaster.

Skogsbaserad PLA skulle också kunna bidra till att öka tillgängligheten av PLA på marknaden. Potentialen för PLA att bidra till omställningen till biobaserad samhällsekonomi är mycket stor, inte minst då PLA kan ersätta många fossilbaserade plaster i förpackningar, som är den tillämpning som använder mest plast (40% av plastanvändningen) idag. Om PLA kunde ersätta 10% av plastförpackningarna som sätts på marknaden under ett år i Sverige, skulle utsläpp på ca 30 000 ton CO2-ekvivalenter kunna undvikas.

Deltagare

Domsjö fabriker, RISE Processum, Chalmers tekniska högskola, Chalmers Industriteknik, Add North AB, Bervero AB och Kinds Produkter AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 5,2 MSEK och pågår mellan juni 2020 och december 2022.