100% fossilfria byggskivor och byggelement

Nybyggnation, särskilt byggmaterial, står för en stor klimatbelastning. Med ett övergripande syfte att reducera denna belastning vill projektet ta fram metoder för tillverkning av byggskivor (konstruktionsplywood) och byggelement (isolerande, bärande) som är 100 % biobaserade. Ett nytt lim, som är helt biobaserat, och där huvudkomponenten består av råmaterial från skogen, kommer att ytterligare karakteriseras och valideras i fullskaliga prototyper. Limmet är fritt från tillsatt formaldehyd och andra miljöstörande substanser och är fritt från råmaterial med fossilt ursprung. En fullt cirkulär användning av dessa byggprodukter blir därför möjlig, både genom återanvändning och materialåtervinning i sekundära produkter.

Såväl bioplywood som biobyggelement kommer att produceras i full industriell skala och utvärderas i alla de tekniska aspekter som krävs för validering av egenskaperna och certifiering. Produkterna och processerna kommer också att studeras ur teknoekonomisk synvinkel med en cost-benefitanalys och känslighetsanalys, samtidigt som marknadsläget genomlyses. En hållbarhetsbedömning med LCA-metodik kommer att visa processernas och produkternas miljöpåverkan i jämförelse med ett konventionellt alternativ.

Därför är detta viktigt

Projektet får samhällelig betydelse genom att andelen fossilbaserade råvaror kan minska i en produktgrupp som används i stora volymer i en bransch som idag karakteriseras av ett stort klimatavtryck. Det effektiviserade cirkulära materialutnyttjandet är en annan effekt som understryker inriktningen mot en biobaserad ekonomi.

Förväntat resultat

Projektet förväntas validera ett nyutvecklat biolim i fullskaliga prototyper av plywood och byggelement. Målet är att demonstrera deras egenskaper och vid projektets slut ha produkterna färdiga för marknadsintroduktion och produktionslinjer i startfärdigt läge. De deltagande parterna är beredda att lansera produkterna kopplade till projektet då efterfrågan på fossilfria biobaserade alternativ bedöms vara hög.

Deltagare

RISE, IsoTimber AB, StoraEnso och Moelven.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4,15 MSEK och pågår mellan juni 2020 och maj 2022.

Läs mer om projektet på RISE:s webb.