Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader

Projektets huvudsakliga syfte är att utveckla teknik som kan bidra till att förbättra energieffektiviteten i de stora hyreshus som byggdes på 1960- och 1970-talet (miljonprogrammet) och därmed bidra till stora energibesparingar – och uppnå detta på ett hållbart sätt. Ambitionen är att utveckla ett isoleringsmaterial som är 100% biobaserat och återvinningsbart via kartongåtervinningen och därmed bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi.

Projektets mål är att demonstrera en hållbar isoleringslösning som främst är lämplig för efterisolering av gamla byggnader, men också ett hållbart isoleringsmaterial för nya konstruktioner till låg kostnad med låg miljöpåverkan och som är återvinningsbar. Dessutom kommer det nya isoleringsmaterialet att kunna ersätta traditionella fossilbaserade alternativ och därmed minska mängden utsläpp som produceras under produktionen, men också bidra till minskad användning av icke-förnybara resurser.

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket;

  • Optimering och uppskalning (WP1)
  • Prestationsutvärdering av paneler i byggnadsisolering av byggnader (WP2)
  • Hållbarhet och återvinningsbarhet (WP3)
  • Projektledning / Marknadsanalys (WP4)

Parterna i projektets konsortium utgör en väl sammansatt grupp som representerar alla delar i värdekedjan.

Därför är detta viktigt

Byggsektorn står för 40% av Sveriges omsättning inom material- och energiförbrukning, vilket motsvarar cirka 35% av alla växthusutsläpp. För att uppfylla EU:s energi- och miljömål samt våra nationella mål i Sverige är en livskraftig strategi för att uppnå betydande energibesparingar vid uppvärmning och kylning av byggnadsbeståndet att isolera befintliga byggnader med dålig prestanda utifrån.

Mer än 40% av den isolering som används idag är baserad på fossilbaserade material. Genom att ersätta dessa material med mer hållbara alternativ kan en stor minskning av de icke-förnybara resurserna uppnås och följaktligen leda till en total minskning av effekterna av klimatförändringar.

Projektet har därför möjlighet att bidra till en betydande energibesparing och minskad användning av fossilbaserade resurser. Uppgraderingen av ”miljonprogrambyggnaderna” utgör en viktig del i arbetet med att uppfylla målen i Agenda 2030.

Förväntat resultat

Projektet förväntas bidra till utveckling, uppskalning och utvärdering av hållbara samt återvinningsbara efterisoleringsmaterial för byggindustrin.

Deltagare

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB, HIPOR Materials AB, Luleå tekniska universitet, LindePac AB och MoRe Research AB (del av RISE).

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8 929 000 SEK och pågår mellan juni 2020 och juni 2022.

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022: