Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader

Projektet pågick mellan juni 2020 och juni 2022.

Projektets huvudsakliga syfte var att utveckla teknik som kan bidra till att förbättra energieffektiviteten i de stora hyreshus som byggdes på 1960- och 1970-talet (miljonprogrammet) och därmed bidra till stora energibesparingar – och uppnå detta på ett hållbart sätt. Ambitionen var att utveckla ett isoleringsmaterial som skulle vara 100% biobaserat och återvinningsbart via kartongåtervinningen och därmed bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi.

Projektets mål var att demonstrera en hållbar isoleringslösning som främst skulle vara lämplig för efterisolering av gamla byggnader, men också ett hållbart isoleringsmaterial för nya konstruktioner till låg kostnad med låg miljöpåverkan och som är återvinningsbar. Dessutom skulle det nya isoleringsmaterialet att kunna ersätta traditionella fossilbaserade alternativ och därmed minska mängden utsläpp som produceras under produktionen, men också bidra till minskad användning av icke-förnybara resurser.

Projektet var uppdelat i fyra arbetspaket;

  • Optimering och uppskalning (WP1)
  • Prestationsutvärdering av paneler i byggnadsisolering av byggnader (WP2)
  • Hållbarhet och återvinningsbarhet (WP3)
  • Projektledning / Marknadsanalys (WP4)

Parterna i projektets konsortium utgjorde en väl sammansatt grupp som representerar alla delar i värdekedjan.

Deltagare

Nouryon Pulp and Performance Chemicals, LindePack, MoRe Research, HIPOR Materials och Luleå tekniska universitet.

Budget

Projektet hade en total budget på 8 929 000 SEK.

Därför var detta viktigt

För att uppfylla EU:s energi- och miljömål samt våra nationella mål i Sverige är en livskraftig strategi för att uppnå betydande energibesparingar vid uppvärmning och kylning av byggnadsbeståndet att isolera befintliga byggnader med dålig prestanda utifrån.

Mer än 40% av den isolering som används idag är baserad på fossilbaserade material. Genom att ersätta dessa material med mer hållbara alternativ skulle en stor minskning av de icke-förnybara resurserna uppnås och följaktligen leda till en total minskning av effekterna av klimatförändringar.

Förväntade resultat

Projektet förväntades bidra till utveckling, uppskalning och utvärdering av hållbara samt återvinningsbara efterisoleringsmaterial för byggindustrin.

Projektets bidrag till en biobaserad samhällsekonomi

Målet med projektet var att: ”Presentera vidareutvecklat, helt grönt, återvinningsbart isolermaterial lämplig för kostnadseffektiv efterisolering av miljonprogramhus samt en produktionsprocess.” Projektet har utvecklat ett fossilfritt isolermaterial för kostnadseffektiv efterisolering av miljonprogramhus samt en produktionsprocess för tillverkning av panel. Ca 35% av Sveriges utsläpp av växthusgaser kan härröras till byggsektorn och ca 50% av Sveriges husbestånd byggdes under miljonprogrammet. Uppgradering av dessa byggnader är en förutsättning för att klara målen i Agenda 2030.

Ett helt cellulosabaserat isolermaterial har också utvecklats, som med fördel kan återvinnas i kartongreturen. En process har utvecklats och utvärderats i pilotskala för tillverkning av cellulosabaserade isolermaterial. Nouryon PPC AB har utvecklat cellulosabaserade produkter och genomfört fyra produktionsförsök i pilotskala. Fina paneler har tillverkats på labb med denna råvara.

Konkreta resultat och leverabler

  • En patentansökan som ska skydda tekniken som möjliggör så bra isolerande egenskaper.
  • En process har utvecklats för tillverkning av väderbeständiga paneler för efterisolering av miljonprogramhus.
  • En pilotanläggning har byggts för tillverkning av väderbeständiga paneler för efterisolering av miljonprogramhus.
  • En process har utvecklats för tillverkning av isolermaterial med 100% cellulosa.

Resultatens effekter och potential

Projektet har utvecklat produkter som med stor sannolikhet kommer resultera i bolagsbildning, kommersiell tillverkning och produktlansering. Ett fortsättningsprojekt krävs dock för uppskalning och fortsatt marknadsanalys.

Samhälleliga förutsättningar

Inga större hinder har identifierats. Tvärtom är behovet stort och intresset därefter.

Nästa steg

Nytt projekt planeras för uppskalning och marknadsföring.

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022: