Nya stärkelsebaserade limsystem för att möjliggöra återvinning av träfiberskivor

Syftet med projektet är att utveckla och validera, både i laboratorium och i en relevant industriell miljö, nya lim baserade på modifierad stärkelse för fiberskivor, samt de sekundära fibrer som skapas i processen. Antagandet är att sådana lim skulle möjliggöra återvinning av fiberskivor, vilket skulle vara ett bra miljöalternativ till förbränning, vilket är det enda alternativ som finns tillgängligt och används idag.

Träpanelindustrin använder nästan uteslutande lim baserade på ureaformaldehyd (UF). Det finns emellertid stora farhågor när det gäller användning av dessa i framtiden. Närmare bestämt har formaldehyd nyligen klassificerats som cancerframkallande och den globala förbrukningen av UF-lim är cirka 12,2 miljoner ton per år. Dessutom har den nuvarande UF-produktionen ett betydande kolavtryck på 200 kg CO2-ekv/tn-panel.

Produkten i fokus i detta projekt är träfiberskivor. Idag är det den näst viktigaste paneltypen när det gäller produktion i hela världen med mer än 100 miljoner m3/år. Tyvärr finns det ingen kommersiellt genomförbar metod för att återvinna fibrer eller produkter som innehåller träfiberskivor.

Minst 220 miljoner m3 träfiberavfall har skapats över hela världen bara under de senaste fem åren. Utifrån nya lovande resultat vill projektet undersöka nya stärkelsebaserade limsystem för träfiberskivor med en reducerad mängd av syntetisk tvärbindare än vad som används i branschen idag. Detta skulle möjliggöra en miljövänlig generation av sekundära fibrer från träfiberskivor. Ett ytterligare mål i projektet är därför att definiera en livskraftig återvinningsteknologi för dessa.

Industriföretagen i projektet har en central roll i processen för att integrera de utvecklade koncepten i dagens industri och projektet representeras därför av några av de mest kända aktörerna i värdekedjan; ett kooperativ av jordbruksföretag och tillika stärkelseproducent (Lantmännen) och en producent av träskivor för masstillverkning av möbler (IKEA). Nova Innovation Solutions kommer att bistå genom att presentera en ny återvinningsmetod för träskivor baserad på vattenstrålar.

Projektet avser att bidra med följande framsteg till den nuvarande tekniken;

  1. en mer hållbar produktion genom att ersätta de petroleum-härledda limsystem som är baserade på ureaformaldehyd som används idag
  2. återanvändning av träfiber i produktionen av träfiberskivor för att minska trycket på skogar för att leverera färska fibrer, såväl som för att mildra den negativa miljöpåverkan av förbränning av träfiberskivavfall eller avfall som innehåller sådana paneler
  3. formaldehydfria träfiberskivor för att uppfylla konsumentens och lagkraven vad gäller formaldehydutsläpp
  4. signifikant minskning av klimatavtryck för träfiberskivor.

Projektets aktiviteter är uppdelade i fyra arbetspaket.

  • WP1 kommer att leverera en labbvaliderad teknologi för beredning av stärkelsebaserade lim.
  • WP2 kommer att leverera en labbvaliderad teknik för träfiberskivstillverkning med stärkelsebaserade lim.
  • WP3 kommer att leverera pilotprojekt av tillverkning av träfiberskivor och ett experimentellt koncept för att återvinna fibrer med vattenstrålar.
  • WP4 kommer att leverera en jämförande miljö- och kostnadseffektanalys av teknologier och rekommendationer för industriell implementering och marknadsupptag.

Därför är detta viktigt

För att hantera ökad medvetenhet hos konsumenter, lagkrav och alarmerande klimatförändringar krävs innovativa framsteg inom tillverkningen av träfiberskivor. Dessa framsteg skulle minska fossilberoendet, växthusgasutsläppen och de negativa hälsoeffekterna av formaldehyd som används i nuvarande lim.

Förväntat resultat

Projektet avser ta itu med alla tekniska, marknadsmässiga och hållbarhetsutmaningar i samband med tillämpande av stärkelsebaserade lim vid tillverkningen av fiberplattor. Projektet förväntas därmed att medföra en ökat hållbar produktion genom att ersätta de petroleum-härledda limsystem som är baserade på ureaformaldehyd som används idag samt återanvända fiber, vilket minskar trycket på skogar för att leverera färska fibrer.

En cirkulär ekonomisk strategi gör det dessutom möjligt för skogs- och jordbruksnäringen att söka alternativ för sina rikliga förnybara råmaterial såsom stärkelse, för användningsområden med högre marginaler. Ekonomiskt hållbara och miljövänliga lim kommer innebära bättre möjligheter till marknadsföring och ökad hållbarhet för möbelprodukter.

Deltagare

Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen, IKEA och Nova Innovation Solutions.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 3,9 MSEK och pågår mellan juni 2020 och maj 2022.

Läs mer om projektet på Linnéuniversitetets webb.