Tillbaka till alla Utlysningar

Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer

  • Utlysningen stängde den 4 maj 2021

Utlysningen handlade om doktorand- och post doc-projekt i en företagsforskarskola. Det primära syftet är att ta fram forskningsresultat för utveckling av resurseffektivitet i biobaserade industriella processer.

De önskade effekterna inkluderar stärkt konkurrenskraft genom ny grundläggande kunskap och ökad innovationstakt samt säkrad långsiktig kompetensförsörjning i industri och akademi.

Om utlysningen

Här hittar du en presentation som beskriver bakgrunden till utlysningen och information om satsningen. Information om utlysningen Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer (pdf)

Vad kunde medel sökas för?

Utlysningen omfattade olika applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, från råvara till färdig produkt och återvinning, samt effektiv råvaruanvändning och kunskap om bioråvarans beteende i industriella processer.

Vem kunde söka?

Utlysningen vände sig i första hand till universitet och högskolor med forskarutbildning i samverkan med behovsägare i form av tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattades av erbjudandet.

Hur mycket medel kunde aktörer söka?

Upp till 2,6 miljoner kronor per projekt, dock max 40 procent av projektets budget.

Vad handlade utlysningen om?

Utlysningen avsåg doktorand- och post doc-projekt i en företagsforskarskola med följande önskade effekter.

  • Stärkt konkurrenskraft genom forskningsresultat – ny grundläggande kunskap möjliggör utveckling av resurseffektivitet i den biobaserade industrins processer, samt ökar innovationstakten i omställningen till en cirkulär bioekonomi
  • Kompetensförsörjning genom utbildning och föryngring – nya forskare blir tillgängliga för anställning i industrin och nya handledare och forskningsledare ger möjlighet till föryngring i akademin
  • Djupare personliga kompetensnätverk på alla nivåer – dels mellan industri och akademi och dels mellan branscher

Utlysningen omfattade olika applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, från råvara till färdig produkt och återvinning. Den omfattade också effektiv råvaruanvändning och kunskap om bioråvarans beteende i industriella processer.

Utlysningen avsåg industriella processteknologier för biobaserade bulkmaterial i vätskeform eller blandningar av vätska och fast fas där produktionen naturligt sker kontinuerligt eller i batch.

Projekten angriper frågeställningar inom något eller några av nedanstående områden:

  • Kemiprocesser för biobaserad bioråvara
  • Selektiva och effektiva separationsprocesser
  • Katalys och syntes för biobaserade kemiprodukter
  • Fibermodifiering och fiberkarakterisering i integrerade processer
  • Karakterisering och modellering av material- och arkformning
  • Processtyrning och processkarakterisering för ökad resurseffektivitet

BioInnovation har etablerat ett koordineringsprojekt för satsningen. På så vis säkras att beviljade projekt skapar en fungerande helhet med gemensam akademisk miljö och bred industrinytta.

Utlysningstexten i sin helhet publicerades på Vinnovas webbplats.

Läs mer om Företagsforskarskolan resurssmarta processer.

Utlysningen var öppen under 2021 och projekten som finansierades pågick under maximalt 5 år.

Projekt som beviljats medel

Impact of process changes on heat transfer and scaling rates in kraft black liquor evaporators
Characterisation and effects of micro and nanoscale components and their impact on efficiency of chemical additives
Processing of organosolv fractions for a functionalization and valorization in biobased materials
Hardwood delignification – understanding chemistry and mass transport fundamentals
Improved uniformity of the fibers liberated in a kraft pulp digester
Up-scaling hot-pressing systems to manufacture strong and water-resistant products from biobased raw materials
Multi scale modeling of the delignification kinetics during kraft cooking
The kinetics of lignin extraction in oxygen delignification
Efficient washing of paper grade pulp in the Kraft process
Circular cellulose to textile fiber production
PROcesses for DiAlcohol Cellulose PROduction – ProDAC