”Viktigaste leveransen är de utbildade människorna”

BioInnovations utlysning för doktorand och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer är starten på en företagsforskarskola som ska stärka den biobaserad processindustrin på lång sikt. Drygt 60 forskare och industrirepresentanter samlades digitalt när BioInnovation informerade om utlysningen den 27 november.

– Den viktigaste leveransen är de utbildade människorna, säger Per Edström som är processledare inom BioInnovation och som hållit ihop arbetet med att forma utlysningens inriktning.

Anna Wiberg

BioInnovations programchef Anna Wiberg inledde och modererade informations- och matchmakingmötet.

Utlysningen avser doktorand- och post doc-projekt i en företagsforskarskola. Varje projekt kan söka upp till 2,6 miljoner kronor.

Utlysningen ska bidra till stärkt konkurrenskraft inom den biobaserade industrin genom att ny grundläggande kunskap formas, innovationstakten ökas och den långsiktiga kompetensförsörjningen i både industri och akademi säkras.

– Vi vill skapa en stark gemensam akademisk miljö, doktoranderna ska uppleva att de ingår i ett större nätverk och gemensamma seminarier, kurser och erfarenhetsutbyten kommer att arrangeras, säger Per Edström.

Ansökningar till utlysningen görs via Vinnova.

– Den 4 maj är sista dagen för inlämning av ansökan. Bedömningen kommer att göras av en internationell jury, berättade Anders Holmgren som är utlysningsansvarig på Vinnova och också gav följande tips;

– Starta ansökan i tid! Det är många uppgifter som behöver skrivas in i ansökningsportalen. Vi på Vinnova svarar gärna på frågor och våra kontaktuppgifter finns på utlysningens sida på Vinnova.se eller på BioInnovations webbsida.

Koordinering via Treesearch

Satsningen kommer att koordineras av ett särskilt koordineringsprojekt, och en stor del kommer att drivas via den befintliga forskningsplattformen Treesearch.

Hans Theliander, som är forskare vid Chalmers, ansvarar för koordineringsprojektet.

–  Vi ska koordinera programmet och försöka få det till en större helhet. Vi bär med oss erfarenheter från WWSC och dess forskarskola som är väldigt uppskattad av doktoranderna som får ett bra nätverk, sade Hans Theliander.

–  Vi kommer framförallt att hjälpa till med den tekniska delen och inledningsvis kan vi vara ett bollplank kring vad man bör tänka på när projektförslag formuleras. Viktigt för projekten är att den grundläggande forskningen mer eller mindre direkt kan tillämpas i industriell skala – så därför är det bra att ha med sig ett tänk kring hur resultaten ska kunna skalas upp, förklarar Hans Theliander.

– Vi ska se till att projekten kan dra nytta av varandra, skapa möten mellan projektledare och anordna gemensamma träffar för doktoranderna. En viktig del är också gemensamma doktorandkurser – och för att få till detta kommer vi tillsammans med projektledarna utveckla ett gemensamt kurspaket, sade Hans Theliander.

– Treesearch är en samverkansplattform för forskning och kompetensuppbyggnad för nya material från skogen, och ska stötta arbetet kring företagsforskarskolan – och här är initiativ som är bredare än forskning utifrån skogsråvara välkommen. Forskare som vill kan ansluta sig och delta i Treesearch och vi har redan idag en struktur, resurser och event som kan ge stor nytta även i den här satsningen, sade Daniel Söderberg, plattformsledare för Treesearch och tillade;

– De projekt som är med i BioInnovations satsning kommer också att kunna nyttja befintlig forskningsinfrastruktur som tillgängliggörs via Treesearch.

Industrisamverkan ska skapa industriförståelse

– Vi behöver få fram en ny generation processutvecklingsforskare i landet och vi har en idé om att vi kan hjälpas åt från branschorganisationerna för att doktoranderna ska få inbjudan att besöka många industrier och därmed bära med sig en god industriförståelse i sitt fortsatta arbete, sade Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef IKEM.

– Skogsindustrierna står tillsammans med IKEM och TEKO bakom den här satsningen och vi ser fram emot ett utbyte mellan kunskapsområdena för att få till en bra kompetensutveckling som stärker både industri och akademi, sade Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

I början av nästa år planerar koordineringsprojektet att bjuda in till ytterligare matchmakingevent.

Områden för frågeställningar

I utlysningen finns sex områden identifierade som projekt ska arbeta med frågeställningar inom. Catrin Gustavsson som är chef för Innovation och Nya affärer på Södra, samt ledamot i BioInnovations programstyrelse, och därmed en av dem som varit drivande bakom att skapa utlysningen, presenterade områdena vid informationsmötet.

De sex områdena är följande:

  • Kemiprocesser för biobaserad bioråvara
  • Selektiva och effektiva separationsprocesser
  • Katalys och syntes för biobaserade kemiprodukter
  • Fibermodifiering och fiberkarakterisering i integrerade processer
  • Karakterisering och modellering av material- och arkformning
  • Processtyrning och processkarakterisering för ökad resurseffektivitet

Mötet avslutades med att forskare från tio lärosäten, från söder till norr, presenterade sina verksamheter som kan hysa framtida doktorandprojekt.

Flera av de presentationer som lärosätena visade hittar du här.

Läs mer om utlysningen.