Tillbaka till alla Utlysningar

Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter

  • Utlysningen stängde 2019-09-17.

BioInnovation finansierade här projekt som kunde öka mängden biobaserade produkter på marknaden. Projekten skulle bygga på en idé som först validerats i laboratorium eller liten pilotskala. Processen/tekniken skulle sedan verifieras i en för företag relevant skala med produktion i åtanke. Analyser fick avgöra en framtida teknisk och kommersiell konkurrenskraft. Svensk-finska samarbetsprojekt uppmuntrades men utlysningen var även öppen för rent svenska projekt.

Varför var utlysningen viktig?

Framställning av konkurrenskraftiga produkter från bioråvara förutsätter nya och mer kostnadseffektiva processer. Höga produktionskostnader hämmar också producenter från att satsa på biobaserade alternativ. Dessutom måste det finnas processer som säkrar rätt och stabil produktkvalitet trots variationer i bioråvarans kvalitet. Många goda idéer avfärdas idag med argumenten att det är för dyrt och osäkert. Effektivt råvaruutnyttjande och cirkularitet är därför viktiga aspekter i valet av produkter och processer. Det moderna industriella träbyggandet är ett bra exempel; området är i en tidig utvecklingsfas där behoven av process- och produktutveckling är stora men nödvändiga för att kunna konkurrera med stål och betong. Det finns ett behov av att även andra biobaserade produkter följer en liknande utveckling.

Vad ville man uppnå?

Syftet med utlysningen var att ge beslutsunderlag för implementering eller försök i större skala som innebar rimligt risktagande för aktörer längs värdekedjan. Projekten skulle syfta till att nå en målnivå på minst TRL 5-7.

Vad finansierades?

Utlysningen omfattade olika applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt. Några exempel:

  • Utveckling av ny kostnadseffektiv processteknik för fraktionering av bioråvaruströmmar eller upprening av produkter exempelvis m h a filtreringsprocesser, kromatografi, extraktion.
  • Processande av biomassa eller restströmmar från biomassabaserad produktion för framställning av lågmolekylära kemikalier, polymerer, material, proteiner m.m. Processerna kunde vara kemiska, biokemiska eller fysikaliska.
  • Utveckling av effektivare processer för framställning av produkter/system för olika användningsområden (träbyggnad, fordon, förpackningar m.m.) som uppfyller marknadens egenskapskrav (t.ex. isolerande, bärande, dämpande, skyddande).

Vem kunde söka?

Utlysningen vände sig primärt till tillverkare/producenter och teknikleverantörer, vilka skulle ta en ledande roll i projektet. Utlysningen prioriterade ansökningar som var av strategisk betydelse för deltagande företag. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kunde dock söka. Att utveckla tekniker och processer var lika viktigt som att kunna specificera marknadsbehov.

Hur mycket kunde man söka?

Den totala budgeten för finansieringen av svenska parter var 25 miljoner kronor. Svenska parter i ett enskilt projekt kunde söka maximalt 6 miljoner kronor. Den totala budgeten för finansieringen av finska parter i svensk-finska samarbetsprojekt var ungefär 2,5 miljoner Euro. För finska parter fanns inget förbestämt maximum för finansieringen av ett projekt. Finansieringen mellan svenska och finska parter skulle vara i rimlig balans baserat på arbetet som behövdes för att nå projektmålen.

Utlysningen var öppen under 2019 och projekten som finansierades pågick under  maximalt 2,5 år. Information om projekten finns under Tematiska projekt på vår projektsida.

Projekt som har beviljats medel

100 % biobaserad och biologiskt nedbrytbar airlaid nonwoven
Biobaserat industriellt byggande
BtoMI – Low value biomass to high quality manufacturing industry
En ny generation sågverktyg
Nanocellulosa som förstärkningsmedel för biobaserade och biologiskt nedbrytbara material
OptiBark – Biobaserade material och kemikalier från industribark och sly (Salix) genom optimerade processer
Replacement of mineral oils with modified biobased lubricants for sustainable manufacturing operations