Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter

  • Ansök senast 17 september kl. 14.00 (Sverige)

I det här erbjudandet stödjer vi projekt som avser att skapa förutsättningar för ökad mängd biobaserade produkter på marknaden. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men utlysningen är också öppen för enbart svenska projekt.

Vad kan medel sökas för?
Projekt som vill utveckla möjliggörande teknologier för att tillverka biobaserade material och kemikalier. Projekten bör bygga på en idé som redan har validerats i laboratorium eller liten pilotskala.

Vem kan söka?
Tillverkare/producenter och teknikleverantörer av biobaserade material, produkter och tjänster. De förväntas ta en ledande roll i projekten, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet. Minst tre parter varav två företag.

Hur mycket kan projekt söka?
Budgeten för svenska parter är 25 miljoner kronor, och max 6 miljoner kronor per projekt. Budgeten för finska parter i svensk-finska samarbetsprojekt är ungefär 2,5 miljoner euro. För finska parter finns inget förbestämt maxbelopp. Projekten ska samfinansieras av medverkande företag.

Mer information om utlysningen
I det här erbjudandet stödjer vi projekt som har som mål att skapa förutsättningar för att öka mängden biobaserade produkter på marknaden. Projekten bör bygga på en idé som redan validerats i laboratorium eller liten pilotskala. Under projektet ska processen/tekniken verifieras i en skala som företag anser vara relevanta för att de ska kunna ta beslut om implementering i produktionsskala. Det ska ingå en teknoekonomisk analys och en marknadsanalys. Dessa ska belysa förutsättningarna för framtida teknisk och kommersiell konkurrenskraft i tidsperspektivet 2-3 år.

Projekt i denna utlysning syftar till att ge beslutsunderlag för uppskalning eller implementering som innebär ett rimligt risktagande för aktörer längs värdekedjan. Projekt ska ha en målnivå på minst TRL 5-7.

Vi uppmuntrar samarbeten mellan svenska och finska aktörer, men utlysningen är också öppen för rent svenska projekt. Projektgruppen ska bestå av minst tre parter varav minst två är företag. För samarbetsprojekt där både svenska och finska parter ansöker om anslag krävs att minst en part är ett svenskt företag och att minst en part är ett finskt företag. För att räknas som två parter kan det svenska och det finska företaget inte tillhöra samma koncern.

Samarbete Sverige-Finland
Nya biobaserade produkter har en plats på globala marknader. För denna utlysning har man identifierat en tydlig samarbetsmöjlighet mellan starka bioprodukt- och biomaterialkompetenser och ledande teknikkunskap i Sverige och Finland. Det innebär också att Vinnova och Business Finland samarbetar i att stötta gemensamma projekt med kompletterande insatser i båda länderna.

Nyhet! BioInnovations Ansökningsguide
BioInnovations Ansökningsguide definierar vissa centrala begrepp så att de kan tolkas och användas på ett likartat sätt i ansökningar och av bedömare. Guiden ger även förslag på verktyg för att beskriva ansökningens ambition rörande teknologi, marknad och hållbarhet. Läs den noga för att skapa en så relevant ansökan som möjligt.
Läs mer om BioInnovations Ansökningsguide.

Ansökan om finansiering görs via Vinnovas Intressentportal.

Finska parter som vill söka bidrag för samarbetsprojekt med Sverige ska kontakta Business Finland innan ansökan.

Länk till hela utlysningsinformationen på Vinnovas webbplats (länk öppnas i nytt fönster).