En ny generation sågverktyg

Projektet pågick mellan november 2019 och maj 2022.

Klyvsågning av timmer (stockar) är den dominerande processen när det gäller värdeskapande av skogsråvara. Avfallet i denna process i form av sågspån av låg kvalitet uppgår för närvarande till minst 10-15 procent av användbar skogsråvara. En minskning av dessa spånförluster skulle leda till stora fördelar, till exempel mindre behov av skogsråvara för samma producerade mängd sågat virke, ökad produktionshastighet, minskad energiförbrukning och högre kapacitet hos sågarna.

Syftet med projektet var att utveckla och implementera en ny generation bandsågverktyg som skulle göra det möjligt att avsevärt minska spånförlusterna (sågspån) och öka produktionskapaciteten i sågverk (för att nå det så kallade 50/50-målet).

Projektet bestod av följande arbetspaket;

  • Arbetspaket 1: Fokus på systematiska provsågningar
  • Arbetspaket 2: Fokus på material och design av bandsågblad och tänder
  • Arbetspaket 3: Fokus på ytkvalitet och dimensionstoleranser
  • Arbetspaket 4: Fokus på stabilitet hos sågmaskinerna
  • Arbetspaket 5: Ny organisation och nytt arbetssätt på sågverken för att underhålla skärverktyg

Deltagare

Luleå tekniska universitet, avd. träteknik (Skellefteå), LSAB Sverige Produktion AB (Långshyttan), Norra Skogsägarna Ek. Förening (Umeå) och USNR AB (Söderhamn).

Budget

Projektets totala budget på 7,5 MSEK.

Därför var detta viktigt

 För att kunna öka utbudet av det värdefullaste vi kan få ut av skogsråvaran, nämligen sågat virke, så måste förlusterna i sågprocessen minskas. Idag förloras en hel del i form av bland annat lågvärdigt spån och vi har under en lång tid försummat att utveckla processen i detta avseende.

Projektet avsåg att minska förlusterna, samt att som bieffekt också öka produktionshastigheten, minska energiåtgången och förbättra produktkvalitén. Allt detta för att öka värdet av svensk skogsråvara och bidra till ett uthålligt skogsbruk.

Förväntade resultat

Projektet förväntades utveckla verktyg för en mer effektiv process för att maximera utnyttjandet av tillgänglig skogsråvara, med hänsyn till moderna krav, metoder och resurser i form av energieffektivitet, hållbarhet, kvalitet, digitalisering och mer. Detta skulle innebära ett mål om 50% minskning av avfallet (sågspån) och 50% ökning av matningshastigheten (produktionskapaciteten).

Projektets bidrag till en biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av projektet blev ett sätt att arbeta för framtiden som möjliggör en gradvis övergång till tunnare band och därigenom minskade spånförluster. Ett nytt bandmaterial har testats och produktionskapacitet för tunna band har skapats. Ett systematiskt arbete har introducerats för att kunna provsåga med tunna band och därefter analysera resultaten. Underhållsrutinerna har förfinats och personalen har utbildats. Tunnare band har börjat användas och planen är att fortsätta att minska spånförlusterna utan negativa övriga konsekvenser för produktionen.

Samhällsutmaningen som adresserats är att öka produktionen av ett miljömässigt bra material (sågat virke) med så små förluster som möjligt. En ökad användning av sågat virke leder till en större andel biobaserad samhällsekonomi.

Konkreta resultat och leverabler

Projektets mål har varit att utveckla en ny generation bandsågverktyg som leder till minskade spånförluster och ökad produktionskapacitet i sågverk. Genom projektets arbete har ett utbyte från 1.47 band till 1.2 band som normalband i produktionen kunnat göras. Ändringarna leder till minskad spånförlust med minst 18%. Projektet har också lett till ett arbetssätt för att gå vidare mot ännu tunnare band genom att produktionskapacitet för ännu tunnare band nu finns, att rutinerna för bandunderhållet förfinats och att regelbundna provsågningar införts.

Projektet har lett till vetenskapliga rapporter och en licentiatavhandling.

Resultatens effekter och potential

Projektet innefattade ett samarbete mellan en bandtillverkare, ett sågverk, en sågmaskintillverkare och en akademisk forskningsutförare i syfte att ta fram tunnare sågband som ger reducerade spånförluster i sågverk. Projektarbetet indelades i att arbeta med provsågningar, med bandtillverkning, med mätningar på sågade ytor, med stabiliteten hos sågmaskinen och med underhållsrutinerna. Arbetet har lett till en minskning av bandtjockleken som standard och ett arbetssätt som möjliggör ytterligare minskningar av sågsnitten.
Effekten av arbetet blir en ökning av produktionskapaciteten med oförändrad mängd råvara. Potential att ytterligare öka produktionskapaciteten och minska förlusterna finns tack vare att nya arbetssätt introducerats. Samarbetet mellan olika företag som arbetar i värdekedjan har ökat.