Nanocellulosa som förstärkningsmedel för biobaserade och biologiskt nedbrytbara material

Projektet pågick mellan december 2019 och april 2021.

Projektet syftade till att utveckla tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar för tillverkning av lättviktiga biokompositer baserade på nanocellulosa och bioplast, med goda mekaniska egenskaper som uppfyller kraven för avsedda applikationer.

Projektets mål var att;

  • Visa att lättviktiga biokompositer baserade på nanocellulosa och bioplast kan tillverkas i en simulerad operationell miljö och användas för minst två applikationer
  • Utveckla business cases och en konkret plan för kommersialisering av den nya tekniken och produkterna

Utvärdera den nya teknologins bidrag till förbättrad hållbarhet genom en komplett livscykelanalys (LCA)

Deltagare

FineCell Sweden AB, Elastopoli Oy och All-Plast Oy.

Budget

Projektets totala budget var 2 770 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Lättviktiga biokompositer baserade på nanocellulosa och bioplast är möjliggörare för olika biobaserade produkter som kan bidra till att bryta vårt beroende av petroleum-baserade plaster i många applikationer, till exempel konsumentvaror, bildelar och byggmaterial.

Projektet kan därför bidra till en biobaserad ekonomi, samt FN:s mål för hållbar utveckling, framför allt mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Dessutom är projektets resultat av stor betydelse för de deltagande företagens tillväxt på både teknisk och kommersiell nivå.

Förväntade resultat

Projektet förväntades 1) screena formuleringar av biokompositer baserade på nanocellulosa och bioplast, samt utveckla, karakterisera och validera småskaliga biokompositprover (i gram), 2) tillverka utvald nanocellulosa i pilotskala (i kg), 3) utveckla, karakterisera och validera storskaliga (i kg) biokompositprover, samt utveckla demonstranter med bra mekaniska egenskaper som uppfyller kraven för avsedda applikationer.

Konkreta resultat

Projektet har identifierat Bio-PBS som ett material vilket är alldeles för mjukt för många användningsområden, det har väldigt låg böjstyvhet. Detta har adresserats genom att tillsätta FineCells material tillsammans med långa pappersfibrer för att tillverka en komposit baserat på bio-PBS vilken har en styvhet som motsvarar den av polypropen (PP). Detta öppnar upp väldigt många användningsområden för bio-PBS som tidigare har varit svåra att adressera. Kompositen har tillverkats i pilotskala och det har tillverkats muggar som skulle kunna fungera för engångsbruk.

Resultatens effekter och potential

FineCells lösning är avsedd att vara enkel för en kompunderare att tillsätta i befintliga processer för att på ett enkelt sätt förändra egenskaperna på olika material. Detta gör att värdekedjan inte behöver förändras. Resultatet ligger i att det blir möjligt för kompunderaren att erbjuda nya typer av biokompositer till sina kunder. För att uppnå en bioekonomi är det viktigt att erbjuda nya material som är biobaserade, vilka i sin tur kan användas för nya produkter.

Samhälleliga förutsättningar

För att denna typ av innovationer ska kunna etableras är det nödvändigt att drivkraften för att minska beroendet av fossila råvaror ökar kraftigt. Idag ser man både en regulatorisk och marknadsmässig vilja att minska beroendet av fossila råvaror, men eftersom det generellt är dyrare med biobaserade lösningar så behöver motivationen öka ytterligare. Det är även viktigt att man inte begränsar nya material genom att klassa dem på ett olämpligt sätt, till exempel som man gör i EU direktivet angående förbud av engångsartiklar tillverkade av plast.

Extern synlighet

  • Resultaten av projektet har presenterats vid den vetenskapliga konferensen TAPPI Nano 2021.
  • Projektet har även använts presenterats vid utbildningarna på KTH och LIU.

Nästa steg

FineCell arbetar med att kommersialisera resultaten från projektet samt bredda de plaster som tekniken lämpar sig för. Detta gör dels genom interna utvecklingsprojekt, dels genom samarbetsprojekt med potentiella kunder. För vissa aktiviteter kopplade till kommersialiseringen har FineCell sökt offentliga medel för delfinansiering.