Områdesanalys ska undersöka möjligheter för koldioxidfri produktion i biobaserad industri

BioInnovation har identifierat en betydande utmaning i dagens biobaserade produktionsprocesser: de genererar stora mängder utsläpp av biogen koldioxid (koldioxid som produceras genom biologiska processer). För att adressera denna problematik har BioInnovation initierat en områdesanalys med fokus på koldioxidfri produktion inom den biobaserade industrin. Uppdraget ska genomföras av Chalmers Industriteknik och CIT Renergy.

Syftet med områdesanalysen är att undersöka möjliga förändringar av biobaserade produktionsprocesser för att öka både produktiviteten och minska utsläppen av biogen koldioxid.

Projektet kommer att genomföras av Chalmers Industriteknik och CIT Renergy under perioden februari till juni 2024, med en total budget på 400 000 SEK. En styrgrupp bestående av representanter från företag och organisationer som är involverade i den biobaserade industrin kommer att ge vägledning och stöd till projektet.

Elin Svensson, CIT Renergy.

– Områdensanalysen är viktig då det handlar om att samla aktörer kring en vision för framtidens biobaserade produktionsprocesser, där hela råvaran tas tillvara och ingen koldioxid släpps ut till atmosfären, säger Elin Svensson på CIT Renergy som leder arbetet. Det är en viktig målbild för framtidens produktionsprocesser där vi inte kommer att ”ha råd” att slösa bort värdefulla kolatomer utan att de kommer till nytta i material, kemikalier eller skapar negativa utsläpp.

Analysen kommer att rikta sig mot de stora flödena av biogen koldioxid inom skogsindustriella processer, samtidigt som den kommer att inkludera kemi- och textilindustrins processer. Målet är att identifiera tekniker och strategier för att minska utsläppen av biogen koldioxid samt öka användningen av biobaserade material i produkter.

En viktig del av områdesanalysen är att involvera nyckelaktörer inom akademi och näringsliv för att få en bred förståelse och perspektiv på frågan. Detta kommer att göras genom intervjuer och rundabordssamtal för att samla in insikter och idéer från olika delar av den biobaserade industrin.

Hur kommer andra aktörer kunna bidra till områdesanalysen?
– Vi tar gärna emot inspel till områdesanalysen! Tanken är ju att analysen ska bygga på intressentdialoger. Så om det finns intresse av att bidra är det bara att kontakta mig så försöker vi planera in en intervju och/eller bjuda in till rundabordssamtal, avslutar Elin Svensson.

För mer information om projektet och hur man kan bidra, kontakta projektledaren Elin Svensson på CIT Renergy via e-post.

Läs mer om områdesanalysen.