Områdesanalys koldioxidfri produktion

BioInnovation har identifierat att dagens biobaserade produktionsprocesser genererar stora mängder utsläpp av biogen koldioxid. Syftet med områdesanalysen Koldioxidfri produktion i biobaserad industri är att undersöka möjliga förändringar av biobaserade produktionsprocesser som kan innebära dels att mängden produkter från given mängd råvara ökar, dels att direkta emissioner av biogen koldioxid minskar. Detta då dagens biobaserade produktionsprocesser genererar stora mängder utsläpp av biogen koldioxid. Områdesanalysen ska fokusera på de stora flödena av biogen koldioxid som finns i skogsindustriella processer men även kemiindustrins och textilindustrins processer behöver beaktas. Den slutliga visionen är att framtidens biobaserade produktionsprocesser tar vara på hela råvaran och inte släpper ut någon CO2 till atmosfären.

Tillgången till biogen kolråvara begränsas av den biologiska tillväxten och samhällets förmåga att cirkulera kolflöden. Steg mot koldioxidfrihet bör tas genom åtgärder som leder till att en större andel av råvaran används i produkter. Det kan gälla ökad råvaruanvändning i kommersiella huvud-produkter eller i en större produktportfölj där fler restströmmar kan bli produkter. Andra åtgärder som bör beaktas handlar om att ta tillvara den CO2 som inte kan undvikas för användning i produkter samt eventuellt lagring (CCU/CCS).

Projektmål

Det övergripande målet är att varje kolatom från biobaserad industri ska komma till nytta och användas i värdeskapande produkter. Områdesanalysen ska visa på möjlighet att nå målet och identifiera de hinder som behöver överkommas. Projektmålet är att beskriva hur en koldioxidfri produktion skulle kunna bli verklighet och skapa en samling aktörer som tillsammans vill driva utvecklingen åt det hållet.

Genomförande

Då detta är ett område där det sker stor utveckling är det viktigt att genomföra en aktuell kartläggning av forskning- och teknikutveckling. Tidigare genomförda områdesanalyser (exempelvis ”Biobaserad kemiindustri” och ”Kartläggning av biogena kolflöden i de skogsbaserade värdekedjorna i Sverige”) kommer utgöra ett bra underlag att utgå ifrån. Stor vikt kommer att läggas på intressentdialoger via intervjuer och rundabordssamtal.

Uppdraget delas upp i tre arbetspaket:

Arbetspaket 1 – Screening av nuläge

Arbetspaketet 1 syftar till att kartlägga nyckelaktörer inom akademi och näringsliv samt skapa en övergripande bild av nuläget i den biobaserade industrin. Arbetet består av aktiviteter kring kunskapsinhämtning och framtagning av aktörslista och nätverksbilder som visualiserar tyngd och kopplingar mellan aktörerna, för att identifiera nyckelaktörer för fördjupade diskussioner.

Arbetspaket 2 – Diskussioner med nyckelaktörer

Arbetspaket 2 syftar till att kartlägga kunskapsläget och utvecklingsbehovet: Vilka tekniker för att minska koldioxidutsläpp från den biobaserade industrin finns tillgängligt eller på forskningsstadiet? Vad behövs i form av teknikutveckling och styrmedel och regelverk för att företagen ska satsa mot en koldioxidfri produktion? Arbetet består av aktiviteter såsom intressentdialoger, rundabordssamtal och sammanställning samt analys av diskussionerna.

Arbetspaket 3 – Rapport & avslutningsseminarium

Arbetspaket 3 syftar till att sammanställa arbetet i tidigare arbetspaket och att presentera detta genom ett seminarium och en rapport. Arbetet inkluderar ett öppet avslutningsseminarium, framtagning av en rapport och framtagning av en ”Executive Summary” för fri spridning.

Aktör, budget och tidplan

Uppdraget utförs av CIT Renergy tillsammans med Chalmers industriteknik mellan februari och juni 2024. Projektet har en total budget på 400 000 SEK.

Styrgruppen

Catrin Gustafsson – Södra
Erik Furusjö – St1
John Sandström – Univar solutions
Sverker Danielsson – Ordförande, BioInnovation