Nya projekt ska öka utbudet av cirkulära biobaserade förpackningar

Förpackningsbranschen är den bransch som använder mest plast i EU. Många av förpackningarna har en kort livscykel, efter en användning bränns de ofta upp eller blir del av det ständigt ökande globala plastavfallet. Nu tar flera nystartade BioInnovation-projekt sikte på att hitta fossilfria lösningar som främjar återanvändning och högkvalitativ återvinning av förpackningar.

För att styra förpackningssektorn mot klimatneutralitet 2050 föreslår EU-kommissionen en förpackningsförordning som bland annat ska bidra till att förpackningar i större utsträckning återanvänds och att material återvinns på ett sätt som gör att det bibehåller sitt värde och kan cirkulera många gånger. Förordningen ska bidra till den Gröna given – det initiativ som banar väg för en grön omställning i EU – och beskrivs av regeringen som en viktig del för att nå ett mer resurseffektivt, fossilfritt och självförsörjande samhälle.

Förpackningar av träråvara är många gånger ett ekonomiskt och miljömässigt bra alternativ till de plastförpackningar som ofta används idag. Men en utmaning för dessa biobaserade ersättare är barriären, ett slags plastskikt på insidan av förpackningen, som innesluter innehållet så att det exempelvis inte avger fukt och doft. Den är idag svår att ersätta med en biobaserad motsvarighet och försvårar bland annat förpackningarnas möjlighet att cirkulera.

Ett av de nystartade projekten inom BioInnovation söker en lösning på den här utmaningen genom att

Natalia Anna Wojas, RISE.

utveckla och demonstrera biobaserade cirkulära förpackningar lämpliga för bland annat livsmedel som köttbullar, ost och chips. Barriärlösningen som är i fokus i det här projektet är ett mycket tunt plastskikt som applicerats på ett slags pappersfilm. Lösningen gör att förpackningen kan återvinnas som kartong men den efterliknar dagens plastbarriärer i så hög grad att förpackningstillverkarna kan använda befintliga maskiner.

– Projektet kommer att ge varumärkesägare innovativa fiberbaserade förpackningslösningar som i högre grad kan återvinnas i befintliga system och för förpackningstillverkarna skulle skiftet inte kräva några stora investeringar. Projektet driver på övergången till mer cirkulära förpackningar och ett minskat miljöavtryck, säger projektledare Natalia Anna Wojas på RISE.

Elna Hallgrad, Orkla Foods Sverige. Foto: Orkla

I projektet samlas flera stora varumärkesägare, däribland Orkla:

– Vi har ett stort ansvar att bidra till en hållbar livsmedelskedja med cirkulära förpackningar. Genom att delta i BioInnovation är vi med och utvecklar morgondagens klimateffektiva förpackningslösningar, som minskar Sveriges fossila användning, säger Elna Hallgard, Development Manager Orkla Foods Sverige.

Utvecklar en 100 % biobaserad barriär

Ytterligare ett projekt som tar sig an den stora barriärutmaningen drivs av Yangi. Maskinbolaget är pionjärer inom ett slags torrformningsteknik som kan främja en mer klimat- och kostnadseffektiv produktion av biobaserade förpackningar.

Genom att engagera partners från hela förpackningsvärdekedjan ska deras projekt utveckla hundra procent biobaserade barriärlösningar med högt skydd men också hitta effektiva metoder för att applicera barriären på de 3D-formade förpackningar som framställs i Yangis process. Fokus är att utveckla konkurrenskraftiga alternativ till förpackningar av hårdplast som klarar krav på lång hållbarhet och som tål mer extrema miljöer.

Anna Altner, Yangi.

– Det brådskande behovet av mer hållbara förpackningar förutsätter att en ny infrastruktur etableras som stöttar utvecklingen av fiberbaserade konkurrenskraftiga lösningar. Vi vill hitta en 100 % biobaserad ersättare som har lägre klimatpåverkan, är återvinningsbar och följer principerna för cirkulär design. Projekt som det här är avgörande för att påskynda införandet av fiberbaserade förpackningar på marknaden och säkra en mer hållbar framtid, säger Anna Altner, grundare Yangi.

Utforskar infrastruktur för återanvändning

Många förpackningar bör kunna användas fler gånger innan de återvinns och just ökad återanvändning är något som drivs på från EU-håll för att minska förpackningars klimatpåverkan. Från 2024 ska exempelvis försäljare av mat eller dryck i engångsförpackningar av plast enligt EUs engångsplastdirektiv erbjuda sina kunder flergångsförpackningar. I ett projekt inom BioInnovation deltar aktörer från hela värdekedjan – från materialproduktion via förpackningsdesign till slutanvändare – i jakten på en infrastruktur för återanvändning.

Li Yang, RISE.

– Det här är ett brett projekt där vi bland annat ser över hur värdekedjan behöver samverka och nya aktörer sluta upp för att möjliggöra återanvändning i stor skala. Vi ser exempelvis behov av ett nytt nav, och en ny affär, i form av de aktörer som ska hantera insamling av förpackningar för återanvändning, säger projektledare Li Yang på RISE.

Genom att väga in faktorer som transport samt kemikalie- och vattenanvändning kommer projektet att undersöka vilken klimatvinsten blir jämfört med att återvinna en

Annica Eldh. Foto: HM Group

biobaserad förpackning. Projektet djupdyker bland annat i e-handeln och möjligheten att återanvända modeföretagens förpackningar, här är bland annat H&M Group projektpart:

– Det här projektet svarar upp mot vårt åtagande att minska vår miljöpåverkan och investera i långsiktiga affärsmöjligheter. Vi ser en enorm fördel i att göra detta tillsammans med projektets övriga aktörer. Ett system för återanvändning av förpackningar kommer att förbättra kundupplevelsen, säger Annica Eldh, Senior Packaging Expert H&M Group, avslutningsvis.

 

Läs mer om projekten:

Möjliggör cirkulära och biobaserade förpackningar – ett tekno-ekonomiskt tillvägagångssätt
PackSkin: högpresterande biobaserade barriärer för förpackningslösningar av fiberråvara
REdesign av Konsumentförpackningar mot 2030