PackSkin – högpresterande biobaserade barriärer för förpackningslösningar av fiberråvara

Projektets mål är att utveckla en 100 procent biobaserad lösning med hög barriärprestanda för 3D-formade fiberbaserade förpackningar, med fokus på filmbaserad barriär. De ska ha lägre klimatpåverkan, vara möjliga att återvinna och följa cirkulära designprinciper. Resultatet kommer att möjliggöra och påskynda utbytet av hårda plastförpackningar, med fokus på 3D-formade fiberbaserade förpackningar med ett högt barriärskydd samt effektiva och smidiga appliceringsmetoder för barriärer.

Genom att engagera hela värdekedjan för förpackningar, inklusive kundintressenter och slutanvändare, kommer de viktigaste kraven på ett fiberbaserat förpackningsalternativ att identifieras och fungera som en grund för den biobaserade barriärutvecklingen.

Projektets omfattning är tvådelad:

  • Att utveckla och identifiera hur biobaserade högpresterande filmbaserade barriärer för fiberbaserade förpackningar ska utformas och integreras industriellt
  • Att utveckla och demonstrera hållbara förpackningskoncept för tre kompletterande fiberbaserade teknologier, torrformade fibrer, våtformade fibrer och djupdragen kartong.

Därför är detta viktigt

Fiberbaserade förpackningar har potential att ersätta 40 procent av de hårda plastförpackningarna. Förpackningsapplikationer med lång hållbarhetstid eller exponering för extrema miljöer (temperatur, luftfuktighet eller gaser), såsom livsmedel och fuktkänsliga läkemedelsprodukter, kräver ett mer avancerat barriärskikt. Idag består barriärer med hög prestanda av metallfolier eller plastlaminat baserade på icke förnybara polymerer. Dessa lösningar har även utmaningar när det gäller återvinning. En 100 procent biobaserad lösning ska bidra till att ytterligare öka möjligheterna för fiberbaserade förpackningar att ersätta fossilbaserade materia, med lägre klimatpåverkan som följd.

Förväntat resultat

Resultaten i projektet förväntas skapa föreutsättningar för att i förlängningen kunna kommersialisera högpresterande lösningar för cellulosabaserade förpackningar.

Deltagare

Yangi AB, Organoclick AB, KTH, samt industriella aktörer i förpackningsvärdekedjan.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 14,2 MSEK och kommer att pågå under cirka 2,5 år – från november 2022 till april 2025.