Möjliggöra cirkulära och biobaserade förpackningar – ett tekno-ekonomiskt tillvägagångssätt

Målet med detta projekt är att utveckla helhetslösningar för biobaserade förpackningar och att möjliggöra cirkulära förpackningslösningar längs värdekedjan. Detta ökar värdeskapande och resurseffektiv användning av biobaserade material och minskad användning av råvaror med stor klimatpåverkan.

Projektet kommer att ta itu med de begränsningar och utmaningar som finns i det linjära socioekonomiska systemet. Tillvägagångssätten erbjuder många fördelar jämfört med de befintliga. Att ersätta material med hög miljöpåverkan med biobaserade och cirkulära alternativ minskar miljöavtrycket. Att möjliggöra återanvändning förlänger förpackningarnas livslängd och minskar resursförbrukning och CO2-och växthusgas-utsläpp.

Dessutom, för att möjliggöra separata materialströmmar vid återvinning, en för otryckt (ren) och en annan för tryckt (kontaminerad), kommer volymen av materialet som ska avfärgas att minskas avsevärt, vilket leder till drastiska minskningar av energi, vatten, kemikalier och sidoavfall.

Därför är detta viktigt

Det råder enighet om att vi står inför allvarliga miljöutmaningar. Det linjära socioekonomiska systemet, som kännetecknas av att produkten kasseras vid slutet av sin livslängd, är en av de främsta och återkommande orsakerna. Projektet vill därför ta sig an utmaningen att möjliggöra biobaserade cirkulära förpackningslösningar längs hela värdekedjan.

Förväntat resultat

Projektidéerna är att:

1) ersätta fossilbaserade plastförpackningar med biobaserade alternativ för industri och e-handel.

2) designa och skapa återanvändbara fiberbaserade förpackningar som kan användas flera gånger innan återvinning.

Lösningar från befintliga linjära ekonomisystem som inte passar cirkulär ekonomi behöver transformeras. Cirkulära biobaserade helhetslösningar för förpackningar, inklusive teknologier och affärsmodeller, ska utvecklas i nära samarbeten med industriella aktörer längs värdekedjan; från materialproduktion, förpackningsdesign och konvertering, varumärkesägare och slutanvändare, till återvinningsföretag.

Deltagare

RISE –Research Institutes of Sweden, Billerud Sweden AB, DS Smith Packaging Sweden AB, Epiroc Drilling Tools AB, Fiskeby Board AB, Holmen Paper AB, Ragn-Sells Recycling AB, Original RePack Oy, Sandvik Mining and Construction Tools AB och AB Sundplast

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 6,7 MSEK och kommer att pågå under 2,5 år – från november 2022 till april 2025.