Tillbaka till alla Utlysningar

Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter

  • Utlysningen stängde 2018-06-14.

Utlysningen stöttade projekt att utveckla processtegen i tillverkningen av biobaserade kemikalier och material. Särskilt fokus låg på teknologier som kunde ta biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo. Svensk-finska samarbetsprojekt uppmuntrades men utlysningen var även öppen för rent svenska eller rent finska projekt.

Varför var utlysningen viktig?

Bakgrunden var att det idag finns en stor mängd resultat och demonstrationer av biobaserade lösningar som producerats i labbskala. Många av dessa resultat och demonstrationer har stor potential men dessvärre saknas tekniska processer för att realisera dem. Med denna utlysning ville man skapa ekonomiska möjligheter till processutveckling. Samtidigt ville man uppmuntra marknadsaktörer att ta en mer aktiv roll i denna utveckling för att öka farten vad det gäller en kommersialisering av forskningsresultaten.

Utlysningens mål

Nya produkter och material kräver nya processer. Målet med utlysningen var att stötta utveckling av möjliggörande processteg och skapa nya möjligheter för:

  • Användning av råvara och energi
  • Tillverkning av nya material och kemikalier
  • Tillverkning av material och kemikalier med överlägsna egenskaper
  • Att nyttiggöra existerande eller nya biobaserade strömmar som cirkularitet, hållbarhet och kundbehov

Man ville erbjuda företag och forskningsorganisationer möjlighet till gemensam utveckling av processteg. Detta eftersom processen är avgörande för kommersiell tillverkning av biobaserade kemikalier och material med stor marknadspotential. Målet var att driva lovande lösningar framåt, från TRL 3-4 till TRL 5-7, och därmed ta dem från labbskala till pilot eller demo.

Vad ville man uppnå?

Syftet var att bidra till förnyelse och utveckling av produktionssystem och resurseffektiva processer samt att ge stöd åt kritiska TRL-trösklar. Det var viktigt att marknadsaktörer tog ledarskap i projekten eftersom en ny samverkan på så sätt blev möjlig.

Vad finansierades?

Projekt som möjliggjorde processteg vid tillverkningen av biobaserade kemikalier och material. Målet var att hjälpa fram nya lösningar och förflytta dem från labbskala till pilot eller demo (TRL 3-4 ->TRL 5-7).

Finansierade projekt skulle:

  • Utveckla eller etablera nya möjliggörande processteg, tekniklösningar etc. som hade potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi
  • Ha tydligt innovationsfokus och skapa nya möjligheter för biobaserade material, produkter och tjänster
  • Ha tydligt marknadsfokus. Projektet kunde också utveckla ytterligare kunskap om förväntade marknader där projektresultat kunde omsättas

Denna utlysning fokuserade inte på rent teoretiskt arbete eller på mindre utvecklingssteg av kommersiella processer.

Vem kunde söka?

Utlysningen vände sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattades av erbjudandet. Projektkonsortiet skulle bestå av minst tre parter, varav minst två skulle vara företag.

Hur stort bidrag gavs?

Den tillgängliga budgeten för finansieringen av svenska parter var 27 miljoner kronor. Svenska parter i ett projekt kunde maximalt finansieras med 6 miljoner kronor. Minst 6 miljoner kronor av den svenska finansieringen skulle användas för svenska parter i svensk-finska samarbetsprojekt.

Utlysningen var öppen under 2018 och projekten som finansierades pågick under maximalt 2,5 år. Information om projekten finns under Tematiska projekt på vår projektsida.

Projekt som har beviljats medel

Storskalig produktion av Appethyl 2 för biologisk aptitkontroll
MiniRefine – Demonstration of New Biotransport Fuel Manufacturing Processes
NordicBio – Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter
Sågverk 4.0 Anpassad flexibel sågverksproduktion genom integrerade, data drivna modeller och beslut